HomeKiến Thức12 Mẫu đơn đề nghị phê duyệt hạn ngạch nhập khẩu Nitrat...

12 Mẫu đơn đề nghị phê duyệt hạn ngạch nhập khẩu Nitrat amôn hàm lượng cao

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Nitrat amôn đang chịu sự điều chỉnh bởi hai lĩnh vực pháp luật, bao gồm: pháp luật về quản lý vật liệu nổ công nghiệp và pháp luật về hóa chất. Muốn có hợp chất này bạn phải làm mẫu đơn đề nghị phê duyệt hạn ngạch nhập khẩu Nitrat amôn hàm lượng cao.

Nitrat amôn là gì?

Nitrat amôn hay còn gọi là Nitrat Amoni là một hợp chất hóa học, có công thức hóa học NH4NO3. Đây là một chất bột màu trắng tại nhiệt độ phòng và áp suất tiêu chuẩn. Chất này thường được dùng trong nông nghiệp là phân bón và cũng được sử dụng làm chất ôxi hóa trong thuốc nổ, đặc biệt là các thiết bị nổ tự tạo.

Những quy định về việc nhập khẩu Nitrat amôn hàm lượng cao

Theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ – CP nêu rõ: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi:

Bán vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat amôn hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) cho các đơn vị chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nitrat là một trong 4 yếu tố khiến rau không an toàn, cùng với kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật và vi sinh vật. Khi lượng chất này vượt quá ngưỡng an toàn thì chúng được xem như độc chất, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng. Nó có thể làm mất khả năng vận chuyển oxy trong máu, hạ huyết áp, và ở nồng độ cao cũng có thể gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, tăng nguy cơ sảy thai.

Vì vậy, những đơn vị sản xuất phân bón đều phải làm mẫu đơn đề nghị phê duyệt hạn ngạch nhập khẩu Nitrat amôn hàm lượng cao và được Bộ Công nghiệp phê duyệt mới được nhập khẩu chất hóa học này. Các đơn vị cần phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu

– Bản sao quyết định phê duyệt hạn ngạch nhập khẩu

– Báo cáo số lượng hạn ngạch nhập khẩu đã thực hiện (đối với doanh nghiệp nhập khẩu lần thứ hai trở đi)

– Bản sao hợp đồng mua Nitrat Amôn với doanh nghiệp nước ngoài.

Tóm lại, có thể việc quản lý đối với Nitrat amôn là cần thiết để đảm bảo sức khỏe con người. Vì vậy, các đơn vị nhập khẩu cần nghiêm chỉnh chấp hành và làm đơn đề nghị để được phê duyệt hạn ngạch.

Mẫu số 1

CƠ QUAN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

Công ty: …………..

Số: …./TTr-….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…….., ngày ….. tháng ….. năm 200…

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

phê duyệt hạn ngạch nhập khẩu

Nitrat amôn hàm lượng cao

Kính gửi:

 

Căn cứ Quy chế quản lý Nitrat amôn hàm lượng cao ban hành kèm theo Quyết định số …./2006/QĐ-BCN ngày ……../2006 của Bộ Công nghiệp; Để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất, Công ty …. kính đề nghị Bộ Công nghiệp xét duyệt hạn ngạch nhập khẩu Nitrat amôn hàm lượng cao với nội dung như sau:

Tên hoá học: NH4NO3.

Hàm lượng tính theo khối lượng khô (%):………

Số lượng (kg):………………………………………………….

Sau khi nhập khẩu, Công ty cung ứng cho Công ty: …………………..(tên doanh nghiệp có hạn ngạch hoặc tên nhà máy sản xuất VLNCN).

Thời gian thực hiện: từ …………/200… đến:………

Số lượng hạn ngạch trên tương ứng với phần số lượng hạn ngạch nhập khẩu năm 200… của Công ty …. đã đề nghị cắt giảm để chuyển cho Công ty tại Tờ trình số … ngày ………..200…

Đề nghị Bộ xem xét, quyết định.

 

Nơi nhận:                             

– Như trên,                                        

– Lưu VT.

Giám đốc

(Ký tên và đóng dấu)

 

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee