HomeKiến Thức19 Mẫu bản kiểm điểm cho học sinh sinh viên hay nhất...

19 Mẫu bản kiểm điểm cho học sinh sinh viên hay nhất năm 2018 và cách viết

19 Mẫu bản kiểm điểm cho học sinh sinh viên hay nhất năm 2018 và cách viết: Bản kiểm điểm học sinh được sử dụng mỗi khi các em học sinh gây ra những hành động bị coi là vi phạm nội quy quy định của trường, lớp. Mẫu bản kiểm điểm học sinh này sẽ được tự người học sinh vi phạm viết và gửi tới giáo viên chủ nhiệm, Ban giám hiệu nhà trường hoặc có xác nhận chữ ký của phụ huynh để nhận lỗi và cam kết hứa sẽ sửa lỗi. Vậy thì cách viết bản kiểm điểm học sinh như thế nào là đúng, mời các bạn học sinh cùng xem cũng như có thể tải mẫu bản tự kiểm điểm dành cho bản thân người học sinh nhanh chóng hoàn thành và gửi lại cho giáo viên chủ nhiệm.

Văn bản tự kiểm điểm dành cho học sinh này sau khi hoàn thành sẽ được gửi đến giáo viên chủ nhiệm lớp đưa ra nhận xét rồi sau đó mới gửi đến Ban giám hiệu nhà trường đánh giá hành vi vi phạm của người học sinh sau đó là cân nhắc mức xử phạt theo đúng với nội quy mà trường lớp đặt ra. Trong bản kiểm điểm này sẽ bao gồm khá nhiều mục và bạn nhớ phải hoàn thành đúng thông tin của từng mục một như:

Sở GD&ĐT………………..
Trường………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 01.

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: – Ban giám hiệu trường       

– Giáo viên chủ nhiệm lớp   

Em tên là:…………………………………………………………. Học sinh lớp:……………………………………….     

Nơi ở:……………………………………………………………………………………………………………………………

Hiện ở với (đối với HS không ở với cha mẹ):………………………………………………………………………

Họ tên cha:……………………………………………………….. Số điện thoại:………………………………………

Họ tên mẹ:………………………………………………………… Số điện thoại:………………………………………

Số điện thoại liên lạc gần nhất (đối với HS không ở với cha mẹ):……………………………………………

Vi phạm nội quy vào ngày…..tháng…..năm…… Vi phạm lần thứ:……………………………………………

Nội dung vi phạm:………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thuộc điều………………… của trường………………………………………………………………………………….

Em nhận thấy việc làm của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật với mức độ cao hơn.

…………., ngày…….tháng…….năm……….
Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu 02.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Học kì ……. (năm học 20…… – 20……)

 

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp …………….

Em tên là: …………………………………………….

Học sinh lớp …… Trường THPT ……………..

Trong học kì …… (năm học 20…… – 20…..) vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau

– Về ưu điểm:

Hoạt động phong trào: ………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Học tập:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vấn đề khác:………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Khuyết điểm: Trong học kì …… vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:

Lỗi

Vi

Phạm

Vắng

phép,

xin về

Vắng

Không

phép

Không

Chuẩn

Bị

bài

Không

Làm BT

Không

Học

Bài

Bị

Điểm

kém

(<5)

Không

Phù

Hiệu

Không

Đồng

phục

Bị

Quản

Sinh

Phê

bình

Mất TT Bị

Phê

Bình

Ghi SĐB

Đánh

nhau

lễ với

GV

Số lần

Vi phạm khác: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* Tự xếp loại hạnh kiểm:………………………………………………………………………………………………………………..

* Ý kiến cá nhân:………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trên đây là bản tự kiểm cá nhân của em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

   …………………., ngày …… tháng …… năm 20……

                                                                                                                        Học sinh

 (Ký và ghi rõ họ tên)

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee