HomeKiến ThứcBản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên...

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên mới nhất 2018

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu là một dạng biểu mẫu do chính các Đảng viên lập ra để từ bản thân mình xác nhận được mục tiêu phấn đấu được đặt ra để từ đó các nội dung có trong phần cam kết chính là kim chỉ nam để phấn đấu trong thời gian sắp tới đây. Nếu bạn là một Đảng viên và cũng đang cần có một bản cam kết thì có thể tham khảo ngay bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên mới nhất ngay sau đây để từ đó tự mình hoàn thành được các nội dung chính có trong bản cam kết cũng như hoàn thiện chúng một cách đầy đủ và chuyên nghiệp nhất có thể.

Trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên mới nhất này sẽ bao gồm tên, chức vụ Đảng đang giữ hay chức vụ trong chính quyền, cơ quan đoàn thể, đơn vị đang công tác và các thông tin có liên quan đến người làm bản cam kết này. Bên cạnh đó thì người cam kết cũng sẽ phải ghi một cách rõ ràng nhất những cam kết về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, về lối sống của bản thân, cách thực hiện chức trách hay những nhiệm vụ được giao phó, cách tổ chức kỷ luật hay phát huy những ưu điểm, khắc phục những nhược điểm còn tồn đọng bản thân để hoàn thiện hơn nữa.

Yêu cầu trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên

Các nội dung cần được trình bày một cách mạch lạc, cụ thể và rõ ràng.

Thông qua bản cam kết phải thể hiện được tác phong làm việc một cách chuyên nghiệp của người Đảng viên.

Nêu ra được một số nhiệm vụ cần phải thực hiện hay rèn luyện phấn đấu trong thời gian tới.

Tạo thêm được động lực để Đảng viên thực hiện các nhiệm vụ đề ra của mình một cách xuất sắc nhất.

Bản tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên mới nhất này sẽ tổng hợp những mục tiêu được đặt ra để Đảng viên nhìn vào đó mà làm theo, đồng thời đây cũng chính là kim chỉ nam để mọi Đảng viên luôn luôn hướng đến.

Mẫu cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên

ĐẢNG BỘ………………………….

CHI BỘ…………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————
  ……ngày ……tháng…….năm…….

  BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 201…. 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ đảng: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………………………………………………………………………………..

Sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị

 (Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”).

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống).

 …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được gia

(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao).

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

4. Về tổ chức kỷ luật 

(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú)[1]

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 201…(nếu có).

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng[2]

(Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và đặc điểm địa phương, đơn vị phụ trách để xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp).

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ[3] NGƯỜI CAM KẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)

[1] Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể bổ sung các nội dung 1, 2, 3, 4 cho phù hợp.

[2] Mục này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các đồng chí đã xây dựng kế hoạch hành động sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch hành động đã xây dựng.

[3] Bản cam kết được làm thành 2 bản, 1 bản cá nhân giữ, 1 bản chi ủy lưu để theo dõi, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee