HomeKiến ThứcMẫu bản khai cá nhân đối với người có công với cách...

Mẫu bản khai cá nhân đối với người có công với cách mạng để hưởng trợ cấp một lần

Chính phủ đã ban hành Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Vì vậy, gia đình cần chuẩn bị Bản khai cá nhân đối với người có công với cách mạng để hưởng trợ cấp một lần.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Uỷ ban nhân dân xã, Phòng Lao động-Thương binh và xã hội kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định gửi Sở Lao động-Thương binh và xã hội. Sau đó, Sở Lao động-Thương binh và xã hội xem xét và ra quyết định trợ cấp một lần.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Bản khai cá nhân đối với người có công với cách mạng để hưởng trợ cấp một lần.

– Bản sao một trong các giấy tờ sau: Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng, Giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế của cơ quan Thi đua – Khen thưởng cấp huyện.

– Danh sách đề nghị của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.

Sau 10 ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ có có câu trả lời cho gia đình người có công với cách mạng.

Những người được hưởng trợ cấp một lần gồm:

– Đó là những người có công với cách mạng và thân nhân; người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn Pháp lệnh.

– Quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử lại miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954.

– Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước hoặc Thanh niên xung phong.

Những trường hợp trên cần làm Bản khai cá nhân đối với người có công với cách mạng để hưởng trợ cấp một lần để được hưởng trợ cấp của Đảng và Nhà nước.

Bản khai cá nhân đối với người có công với cách mạng để hưởng trợ cấp một lần

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

                                                                    ………..ngày………tháng …….năm…….

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Họ và tên………………………………………..………….. Năm sinh:…………………………..

Nguyên quán:…………………………………………………………………………………………………

Trú quán:………………………………………………………………………………………………………

Đã được Nhà nước tặng:

– Bằng “Có công với nước” theo Quyết định số:…………………ngày……….tháng…….

năm……….của Chủ tịch nước.

– Huân chương kháng chiến hạng:………………theo Quyết định số:……………………..ngày…………tháng……………năm………..

– Huy chương kháng chiến hạng:……………… theo Quyết định số:……………………….ngày…………tháng……………năm………..

Các chế độ chính sách đã hưởng:

– Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

– Kháng chiến

Chứng nhận của UBND xã (phường)…….

Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký

của ông (bà):……………………………….là đúng sự thật./.

                        Ngày….tháng……năm……

                               (Ký tên, đóng dấu)

Người khai

                           (ký, ghi rõ họ tên)

 

 Mẫu số 10 – CC2

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ
……………………
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

   Số:…../ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–

                   …….., ngày ….. tháng ….. năm…….

     

Số hồ sơ:………………..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc trợ cấp hàng tháng
đối với người có công giúp đỡ cách mạng

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

– Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

– Căn cứ Nghị định số ……/200…/NĐ-CP ngày … tháng … năm 200   của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

– Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Trợ cấp đối với:

Ông(bà):…..……………….…………………………..Năm sinh:…………………….

là người có công giúp đỡ cách mạng.

Nguyên quán:…………………………………………………………………………………..

Trú quán:……………………………………………………………………….…………………

Đã được Nhà nước tặng:

– Bằng “Có công với nước” theo Quyết định số:………………ngày……….tháng…….

năm……….của Chủ tịch nước.

– Huân chương kháng chiến hạng:.…..theo Quyết định số:…..…………….. ngày…………tháng………..năm………..

Mức trợ cấp hàng tháng là; …….…………………đồng,

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………)

kể từ ngày ..………. tháng…… năm ………..

Điều 2.  Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội…………………và ông (bà)………………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                        GIÁM ĐỐC
– Như Điều 2                                                                                                 (ký tên, đóng dấu)

– Cục TBLSNCC-Bộ LĐTBXH
– Lưu

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee