HomeKiến ThứcCung cấp 12 mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí chuẩn...

Cung cấp 12 mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí chuẩn quy định hiện hành

Cung cấp 12 mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí chuẩn quy định hiện hành: Học phí là khoản tiền của gia đình người học hoặc người học phải nộp để góp phần bảo đảm chi phí cho các hoạt động giáo dục, theo khoản 1 Điều 105 Luật Giáo dục. Với những trường hợp khó khăn, Bộ Giáo dục và đạo tạo có những chính sách miễn giảm học phí một các phù hợp nhất ở mọi cấp học sau khi người theo học nộp đơn theo mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí. Mỗi cấp học, trường hợp và đối tượng sẽ có chính sách miễn giảm học phí khác nhau.

Giảm 70% học phí với:

+ Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa – nghệ thuật công lập và ngoài công lập, gồm: nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống;

+ Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc, cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp. Danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định;

+ Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

– Giảm 50% học phí với:

+ Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

+ Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng.

Theo đó, phòng Lao động và thương binh và xã hội chịu trách nhiệm chi trả. Trường hợp phòng Lao động – Thương binh và xã hội trả lời bạn như thế, bạn cần yêu cầu họ giải trình bằng văn bản cho bạn lí do không cấp trả. Sau đó, bạn có thể gửi đơn khiếu nại kèm với văn bản giải trình của phòng đó lên sở Thương binh và xã hội cấp huyện để được giải quyết. Tuy nhiên điều quan trọng các bạn cần quan tâm là phải cung cấp đầy đủ thông tin và viết đơn để nghị miễn giảm học phí đúng với mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

Chúng tôi xin chia sẻ và cung cấp những mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí đúng theo quy định của pháp luật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo

và học sinh phổ thông công lập)

Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông)

Họ và tên (1):………………………………………………………………………………………………..

Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):……………………………………………….

Hiện đang học tại lớp:…………………………………………………………………………………..

Trường:…………………………………………………………………………………………………………

 

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49 và Nghị định 74)

Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

 

                                                            ………., ngày…..tháng…….năm ……

                                                                          Người làm đơn (3)

                                                                   (Ký tên và ghi rõ họ tên)

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee