HomeKiến ThứcMẫu đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc...

Mẫu đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh 2018

Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ.

Điều 299, Bộ luật dân sự 2015 quy định các trường hợp mà bên nhận bảo đảm có quyền xử lý tài sản bảo đảm. Các trường hợp làm đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh bao gồm:

– Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

– Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật.

– Trường hợp khác do các bên thỏa thuận hoặc luật có quy định.

Nguyên tắc chung – Theo quy định tại khoản 1, Điều 303, các bên có thể thỏa thuận một trong các phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau đây:

– Bán đấu giá tài sản;

– Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản;

– Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm;

Phương thức khác.

Theo quy định tại Điều 300, trừ trường hợp tài sản bảo đảm có nguy cơ bị hư hỏng, về nguyên tắc “trước khi xử lý tài sản bảo đảm, bên nhận bảo đảm phải thông báo bằng văn bản trong một thời hạn hợp lý về việc xử lý tài sản bảo đảm cho bên bảo đảm và các bên cùng nhận bảo đảm khác”.

Sau khi gửi đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh nơi tiếp nhận sẽ giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   —————————-

             ……….., ngày…… tháng…… năm ………..

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO

VỀ VIỆC XỬ LÍ TÀI SẢN THẾ CHẤP, BẢO LÃNH (*)

Kính gửi: ……………………………………………………..   

Phần kê khai của các bên

(Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này trước khi kê khai; không gạch, xóa, sửa chữa những nội dung đã kê khai trên đơn)

I. Người yêu cầu đăng ký xoá
j £ Bên nhận thế chấp          £ Bên nhận bảo lãnh                   £ Người được ủy quyền

1.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) :……………………………………………………………………………….

1.2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………….

II. Hợp đồng đã đăng ký
k £  Hợp đồng thế chấp                                                              £ Hợp đồng bảo lãnh

Thời điểm đăng ký:  ………… giờ…….. phút, ngày ………. tháng …….. năm ……………………

Vào sổ đăng ký giao dịch bảo đảm: quyển số: ………………….., số đăng ký: ……………………, số thứ tự ghi sổ: ………..

III. Các thông tin liên quan đến tài sản bị xử lý
l Thời gian và địa điểm xử lý tài sản

 

m Loại tài sản

£ Quyền sử dụng đất                      £ Tài sản gắn liền với đất             

                                                         £ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

n Mô tả tài sản

5.1. £ Xử lý toàn bộ tài sản được thế chấp/ bảo lãnh theo hợp đồng số ………

       ký ngày ….. tháng …. năm ….

5.2. £  Xử lý một phần tài sản được thế chấp/ bảo lãnh theo hợp đồng số ………

       ký ngày ….. tháng …. năm ….

       Mô tả tài sản bị xử lý:

 

IV. Các bên cùng nhận thế chấp, bảo lãnh (nếu có)
Tên đầy đủ:

– Địa chỉ:

V. Phương thức nhận kết quả đăng ký
£ Nhận trực tiếp           £Qua đường bưu điện tại địa chỉ sau: …………………………………..
VI. Lời cam đoan
o Người yêu cầu đăng ký cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với Văn bản thông báo xử lý tài sản số ……………………………, ngày ……. tháng ……… năm …………. , các văn bản khác có liên quan và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

 

   

NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)
PHẦN CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO XỬ LÝ TÀI SẢN
 

Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) …………………… Chứng nhận về việc văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.

Thời điểm đăng ký: ……… giờ ……… phút, ngày ……… tháng ……… năm …………..

Sổ đăng ký giao dịch bảo đảm quyển số: ……..; số đăng ký ……..; số thứ tự ghi sổ; …………..

…………………., ngày ……… tháng ……. năm …….

Thủ trưởng cơ quan đăng ký

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI
1. Phần “Kính gửi” : Ghi rõ tên Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) hoặc tên Sở Tài nguyễn và Môi trường tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) nơi đã thực hiện đăng ký thế chấp, bảo lãnh.

2. Mục  I:

a. Điểm j : Đánh dấu vào ô vuông tương ứng để xác định rõ người yêu cầu đăng ký thay đổi là bên nhận thế chấp, bên nhận bảo lãnh hay người được ủy quyền thực hiện việc đăng ký.

b. Điểm 1.1: Ghi tên đầy đủ, phù hợp với yêu cầu đăng ký lần đầu hoặc giấy ủy quyền, nếu là người được ủy quyền.

c. Điểm 1.2: Ghi rõ nơi có trụ sở của tổ chức hoặc nơi cư trú của hộ gia đình, cá nhân.

3. Mục II:

a. Đánh dấuvào ô vuông tương ứng để xác định hợp đồng đã đăng ký là hợp đồng thế chấp hay hợp đồng bảo lãnh.

b. Các thông tin về thời điểm đăng ký và việc vào sổ đăng ký giao dịch bảo đảm được kê khai theo đúng nội dung chứng nhận đăng ký thế chấp, bảo lãnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

4. Mục III:

a. Điểm l: Ghi ngày, tháng, năm và địa điểm cụ thể xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh theo nội dung của văn bản thông báo đã gửi cho bên thế chấp, bảo lãnh.

Khi xác định thời điểm xử lý tài sản, cần lưu ý quy định tại khoản 1 Mục VI của thông tư liên tịch số 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường, theo đó, “chậm nhất mười lăm ngày (15 ngày) trước khi tiến hành xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh, bên nhận thế chấp hoặc bên nhận bảo lãnh phải nộp đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh (03 bản) tại cơ quan đã đăng ký thế chấp, bảo lãnh”.

b. Điểm m: Đánh dấuvào ô vuông phù hợp với loại tài sản bị xử lý.

c. Nếu đánh dấu vào ô vuông tại điểm 5.2, thì ngoài việc kê khai về hợp đồng các bên còn phải mô tả tài sản bị xử lý theo đúng như đã mô tả trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

5. Mục IV: Trường hợp cần kê khai tiếp về các bên cùng nhận thế chấp, nhận bảo lãnh, thì sử dụng Mẫu số 10.

6. Mục V: Đánh dấu vào một trong hai ô vuông tại điểm o.

  • Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58 /2004/ QĐ-UB ngày 15/3/ 2004

của Ủy ban nhân dân thành phố.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee