HomeKiến ThứcGiấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành...

Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành mới nhất 2018

Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành là mẫu giấy được lập ra để xác nhận về việc nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành. Trong mẫu giấy này sẽ xác nhận và nêu rõ tên đơn vị hay doanh nghiệp, tên ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng, ten chủ tài khoản kèm theo số lãi suất được hưởng… Bạn có thể tham khảo về mẫu giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành ngay sau đây.

Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

Mẫu giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được ban hành theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Du lịch hay dịch vụ lữ hành. Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được coi là mẫu giấy dùng để xác minh, chứng nhận một đơn vị hay doanh nghiệp đã ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Nội dung có trong giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành sẽ bao gồm đầy đủ thông tin về ngân hàng, tên doanh nghiệp hay đơn vị ký quỹ, số tiền ký quỹ và kèm theo các nội dung liên quan khác. Giấy chứng nhận này sẽ được lập thành 3 bản trong đó doanh nghiệp giữ 2 bản và bản còn lại sẽ do ngân hàng giữ.

Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành này bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

TÊN NGÂN HÀNG
(CHI NHÁNH NGÂN HÀNG)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……., ngày…. tháng…. năm………

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH …..(1)….

Căn cứ Nghị định số    /   /NĐ-CP ngày    tháng    năm      của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch,

Ngân hàng (chi nhánh Ngân hàng): ……………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………………

CHỨNG NHẬN

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………

Tên giao dịch: ………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt: ……………………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: …………………………………………………………….

Ngày cấp: …………………………………………. Nơi cấp: ………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………. Website: ………………………………

Chủ tài khoản: …………………………………………. Chức danh: ……………………..

Đã nộp tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành …………………(1)……………………… :

Số tiền bằng số:

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………….. )

Số tài khoản ký quỹ: ………………………………………………………………………………………..

Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………………………………………..

Vào ngày…….. tháng……. năm ………

Giấy chứng nhận này được lập thành 03 bản: 02 bản giao doanh nghiệp, 01 bản ngân hàng giữ.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGÂN HÀNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee