HomeKiến ThứcHướng dẫn trình bày mẫu Giấy giới thiệu chuẩn nhất 2018

Hướng dẫn trình bày mẫu Giấy giới thiệu chuẩn nhất 2018

Về nguyên tắc, giấy giới thiệu cấp cho cá nhân nào thì chả cá nhân đó mới được sử dụng. Người được cấp giấy giới thiệu liên hệ công tác, được lãnh đạo đồng ý và ký tên đóng dấu . Giấy giới thiệu mà viết tắt, không viết họ của người được giới thiệu thì theo quy định, hoàn toàn không có tí giá trị pháp lý nào. Giấy giới thiệu phải ghi rõ nơi làm việc, nội dung làm việc, tiếp xúc với những cơ quan, đơn vị nào. Các địa phương nếu gặp những đối tượng không có giấy giới thiệu của các cơ quan do chính lãnh đạo trực tiếp ký thì sẽ không tham gia hợp tác.

Việc lựa chọn mẫu giấy giới thiệu và trình bày một cách khoa học là điều mà không phải cơ quan hay doanh nghiệp nào có thể làm đúng theo quy định của pháp luật. Giấy giới thiệu được xem là loại giấy tờ có ý nghĩa về mặt thủ tục hành chính nhằm giới thiệu cá nhân hay tổ chức thực hiện một công việc hay thủ tục nào đó theo yêu cầu. Các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp truyền thông thường giấy giới thiệu được cấp một lần theo yêu cầu nhưng trong một số trường hợp đặc biệt thì mẫu giấy giới thiệu có thể cấp nhiều lần tùy theo yêu cầu công việc hoặc thay đổi đối tượng thực hiện công việc.

Trong trường hợp của bạn vì bị mất giấy giới thiệu, bạn có thể lập một mẫu giấy giới thiệu mới bởi khi chưa thực hiện được công việc , bạn có thể trình bày với đơn vị đã cấp giấy giới thiệu để xin cấp lại giấy giới thiệu để thực hiện công việc. Bạn cũng nên lưu ý rằng khi đã được cấp lại giấy tờ thì phải có trách nhiệm bảo quản cẩn thận vì không có đơn vị nào lại cứ cấp lại theo yêu cầu của bạn được.

Chúng tôi xin cung cấp mẫu giấy giới thiệu đúng chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành giúp bạn thuận lợi hơn trong quá trình xin xác nhận giấy giới thiệu từ phía doanh nghiệp và thuận lợi trong quá trình làm việc tại các cơ quan đối tác tại các địa phương/

TÊN CƠ QUAN

…………………

Số: …….…/GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

………, ngày……… tháng…… năm …...

 

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ………………………………………………………………………………….

……………………………. (1) ……………………………………………………………………………………………

Giới thiệu ông, bà: ……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Được cử đến: ………………………………………………………………………………………………………….

Về việc:…………………………………………………………………………………………………………………..

Mong …………………………  giúp đỡ ông, bà ……………………………………  hoàn thành nhiệm vụ.

 

Giấy giới thiệu có
giá trị hết ngày……………………
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

 

———

  • Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.

Giấy giới thiệu mẫu 2:

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số:       /GGT- …. (3)….. …. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

 

GIẤY GIỚI THIỆU

 
   

 

 

…………………………………….. (2) …………………….. trân trọng giới thiệu:

Ông (bà) …………………………………………. (5) ……………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………….. …………………………………………………………..

Được cử đến:……………………………………. (6) ……………………………………………………..

Về việc:……………………………………………. …………………………………………………………..

……………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày…………………… /.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VT.
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu).

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Địa danh

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee