HomeKiến ThứcLịch sử, ý nghĩa ngày giải phóng miền nam 30/4/1975 chương trình...

Lịch sử, ý nghĩa ngày giải phóng miền nam 30/4/1975 chương trình tổ chức

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 thực sự đã đi vào lịch sử của dân tộc ta đánh dấu một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một trang sử mới, một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên độc lập của dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta từ đây sẽ tập trung toàn bộ sức lực cũng như trí tuệ để hàn gắn những vết thương đã gây ra bởi chiến tranh để xây dựng một cuộc sống hoàn toàn mới để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lịch sử, ý nghĩa ngày giải phóng miền nam 30/4

Chiến thắng ngày 30/4/1975 được xem là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng của dân tộc ta, giải phóng xã hội mà đứng đầu là Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh đạo, là một trang sử vô cùng hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước đã kéo dài hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam ta. Quân dân ta đã đánh thắng một kẻ thù lớn mạnh bậc nhất và hung hãn nhất của loài người tiến bộ, kết thúc một cách oanh liệt trong cuộc chiến đấu hơn 30 năm để giành lại độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc và đặt dấu chấm dứt ách thống trị trong hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta.

Giải phóng miền nam 30/4 là một thắng lợi tiêu biểu cho các lực lượng cách mạng trên thế giới này, góp phần thúc đẩy và cổ vũ cho các cuộc đấu tranh của nhân dân trên toàn thế giới vì mục tiêu độc lập cho dân tộc, bảo vệ nền hòa bình, dân chủ và tiến bộ của xã hội. Bên cạnh đó còn cổ vũ và động viên các dân tộc còn đang trong công cuộc giải phóng dân tộc, chống bọn chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn cầu. Đại thắng mùa xuân năm 1975 này cũng đã chứng minh cho trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc lãnh đạo chiến tranh cách mạng, đồng thời chứng minh tinh thần quật khởi của dân tộc Việt Nam trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

Cách mạng trên thế giới này và đặc biệt là phong trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc chưa bao giờ thôi quanh co, không kém phần phức tạp nhưng lại không ngừng phát triển. Gần 40 năm qua, trong cục diện phát triển và hội nhập quốc tế đã mở ra một thời kỳ hoàn toàn mới mà nhân dân tiến bộ vẫn hay gọi là thời kỳ sau Việt Nam. Việt Nam được xem như ngọn cờ tiên phong sau ngày giải phóng miền nam 30/4 đã vẫy gọi những con người lao động nghèo khổ và nhất là các dân tộc đang bị áp bức trên toàn thế giới này đầy rẫy những bất công.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee