HomeKiến ThứcMẫu 09/ĐK Đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất bộ...

Mẫu 09/ĐK Đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất bộ tài nguyên phát hành 2018

Đăng ký biến động đối với quyền sử dụng đất là thủ tục hành chính về đất đai. Nhưng bạn đã hiểu về các trường hợp phải đăng ký biến động đất đai cũng như mẫu 09/ĐK Đơn đăng ký biến động đất đai?

Đăng ký biến động đất đai là gì?

Đây là hoạt động mà người sử dụng đất đai phải thực hiện khi có sự thay đổi về nội dung thông tin trong Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Sự thay đổi đó có thể bắt nguồn từ việc mua bán, chuyển nhượng, góp vốn, tặng cho tài sản…

Trường hợp phải đăng ký biến động đất đai

  1. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Đây là trường hợp rất phổ biến do đất đai là tài sản cố định, khi các bên mua bán, chuyển nhượng sẽ phải làm thủ tục đăng ký biến động do thay đổi chủ sử dụng đất;
  2. Thừa kế quyền sử dụng đất: Đây cũng là trường hợp rất phổ biến do chủ sử dụng đất không phải là bất biến, con người sinh, tử là chuyện rất bình thường. Đây có thể nói là trường hợp chuyển quyền sử dụng đất từ người chết sang người sống;
  3. Thỏa thuận phân chia tài sản là quyền sử dụng đất của vợ chồng hoặc đồng sở hữu nhà đất.
  4. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất theo quyết định giải quyết tranh chấp của tòa án;
  5. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất do thay đổi về diện tích thửa đất: Có thể do biến động tự nhiên hoặc hoạt động chia tách của các chủ thể sử dụng đất;
  6. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất do trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thông tin sai sót như sai sót về tên của người sử dụng đất, sai sót về số chứng minh nhân dân, hộ chiếu của chủ sử dụng đất, sai sót về địa chỉ thường trú, địa chỉ thửa đất… của thửa đất

Thủ tục thực hiện đăng ký biến động đất đai

Chủ sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ gồm: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hộ khẩu, đơn đăng ký biến động theo mẫu 09/ĐK Đơn đăng ký biến động đất đai, sổ đỏ và các giấy tờ, hồ sơ liên quan để chứng minh cho yêu cầu đăng ký biến động quyền sử dụng đất của mình có cơ sở như: Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, bản án quyết định của tòa án, văn bản thỏa thuận phân chia…và nội dung đơn đăng ký biến động phù hợp với yêu cầu của mình.

Mẫu số 09/ĐK- đơn đăng ký biến động đất đai

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính)

————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 09/ĐK

 
 
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

   Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:…….Quyển….

Ngày…… / …… / …….…

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 
ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Kính gửi: ……………………………………………………………….
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ        

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

 
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………….………………………………………………………………

  1.2. Địa chỉ(1):……………..……………………………………………………………………………

 
2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;  

 
3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………………………………………….  
 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

   -.…………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

 3.2. Nội dung sau khi biến động:

  -….……………………………………….;

……………………………….….…………;

………………………….……….…………;

………………………….……….…………;………………………….……….…………;………………………….……….…………;

 
4. Lý do biến động

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     – Giấy chứng nhận đã cấp;

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 
         

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……………, ngày …… tháng …… năm…….

                           Người viết đơn

       (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

 

II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP Xà                                                                            (Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nôngnghiệp khi hêt hạn sử dụng)
…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm ……

Công chức địa chính

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ngày……. tháng…… năm ……

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm ……

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

 

Ngày……. tháng…… năm ……

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                                     (Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm ……

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

Ngày……. tháng…… năm ……

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; , từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đính chính giấy chứng nhận.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee