HomeKiến ThứcMẫu bản khai người có công với cách mạng từ trần dowload...

Mẫu bản khai người có công với cách mạng từ trần dowload miễn phí

Bản khai người có công với cách mạng là mẫu bản khai được cá nhân lập ra để khai báo về việc người có công với cách mạng. Mẫu bản khai nêu rõ thông tin cá nhân của người có công với cách mạng, cơ quan đơn vị công tác của người có công, khai báo về thân nhân của người có công….

Theo thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân, những đối tượng có công với cách mạng bao gồm:

– Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; Thương binh (kể cả Thương binh loại B), Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

SONY DSC

– Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; Thương binh (kể cả Thương binh loại B), Bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Bằng “Có công với nước”, Huân chương kháng chiến.

– Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến, Huân chương, Huy chương chiến thắng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến.

Sau khi điền đủ nội dung trong mẫu bản khai người có công với cách mạng, các bạn gửi bản khai kèm theo bản sao một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 37 Thông tư số 05 gửi UBND cấp xã. Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 38 Thông tư số 05 gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 38 Thông tư số 05 gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

Trên là quy trình để tiến hành khai người có công với cách mạng. Nếu còn thắc mắc về bản khai người có công với cách mạng, có thể tải những mẫu đơn mới nhất và cập  nhật của chúng tôi.

Mẫu số 12 – TT1

 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN

 

Họ và tên người từ trần:………………………….. năm sinh:………………………

Nguyên quán: …………………………………………………………………………….

Trú quán:…………………………………………………………………………………..

Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi: (thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ)          

Số sổ trợ cấp (nếu có):…………………………………………………………………..

Tỉ lệ suy giảm khả năng lao động:…………………………………………………….

Từ trần ngày……..tháng…….năm……………………………………………………

Theo giấy khai tử số………….ngày…….tháng…….năm…….của Uỷ ban nhân dân xã (phường)                 

Trợ cấp đã nhận hết tháng……..năm……..mức trợ cấp:…………………………

Họ tên người nhận mai táng phí và 3 tháng trợ cấp, phụ cấp …………………..

Nguyên quán:……………………………………………………………………………..

Trú quán:…………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: ……………………………….

 

DANH SÁCH THÂN NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TUẤT TỪ TRẦN (nếu có)

 

TT Họ và tên Năm sinh Quan hệ với người chết Nghề nghiệp hiện tại
1
2
3
4
5

 

  ………, ngày…tháng…năm…                                  ………, ngày…tháng…năm…

Chứng nhận Ủy ban nhân dân xã, (phường)           Người khai nhận trợ cấp

                 Chủ tịch                                                     (ký tên, ghi rõ họ tên)

          (ký tên, đóng dấu)

 

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee