HomeKiến ThứcMẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử...

Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường

Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường là một mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc lên kế hoạch xây lắp các công trình xử lý có liên quan và nhằm mục đích bảo vệ môi trường. Trong mẫu báo cáo này sẽ nêu rõ ràng thông tin dự án, các công trình sẽ được xây lắp trong thời gian tới… Chi tiết về mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường tại đây.

Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường

Nội dung cơ bản trong mẫu báo cáo này sẽ bao gồm tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án này.

– Tên đầy đủ của dự án.

– Tên cơ quan chính quyền có liên quan cấp quyết định phê duyệt báo cáo hay đánh giá tác động đến môi trường của dự án này.

– Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp hay đơn vị của chủ dự án.

– Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý có liên quan và bảo vệ môi trường, nêu một cách chi tiết về tiến độ thực hiện hay thời gian dự kiến hoàn thành kèm theo một bản phác thảo thiết kế chi tiết của công trình.

– Đề xuất hay kiến nghị thêm về việc điều chỉnh hay các biện pháp để bảo vệ môi trường xung quanh đã được phê duyệt (nếu có).

Tham khảo thêm mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường tại đây:

…………. (1) …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………. …………, ngày…tháng…năm…

Kính gửi: ………… (3) …………….

KẾ HOẠCH XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

của Dự án “… (2) …”

  1. Địa điểm thực hiện Dự án: ………………………………………………………………………………..
  2. Tên cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: ……………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………….; Fax: …………………………; E-mail: ………………………………………..

  1. Tên cơ quan, doanh nghiệp thực hiện xây lắp các công trình: …………………………………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………….; Fax: ………………………………; E-mail: ………………………………..

  1. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường (nêu chi tiết tiến độ thực hiện; thời gian hoàn thành kèm theo thiết kế chi tiết của công trình):

4.1. Các công trình xử lý nước thải: ……………………………………………………………………….

4.2. Các công trình xử lý khí thải: ………………………………………………………………………….

4.3. Các công trình xử lý chất thải rắn: ……………………………………………………………………

4.4. Các công trình xử lý và bảo vệ môi trường khác: ……………………………………………….

  1. Đề xuất, kiến nghị về việc điều chỉnh, thay đổi nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt (nếu có, nêu rõ cụ thể những nội dung điều chỉnh, thay đổi; phân tích, đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường của sự điều chỉnh, thay đổi này).
Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu;

………. (4) ………

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

  • Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;
  • Tên đầy đủ của dự án;

(3) Tên cơ quan cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

(4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee