HomeKiến ThứcMẫu biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần doanh...

Mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần doanh nghiệp 2018

Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần được sử dụng trong trường hợp các cổ đông công ty đồng ý, thống nhất về thỏa thuận góp vốn thành lập công ty cổ phần. Nó như một bằng chứng ghi lại những nội dung mà các bên đã thỏa thuận.

Các cổ đông sẽ có tỷ lệ cổ phần trong công ty khác nhau thì quyền lợi của các cổ đông cũng có sự khác biệt. Vì vậy, trong mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần 2018 sẽ ghi rõ thông tin cổ đông tham gia công ty, số cổ phần được biểu quyết, tên công ty được góp vốn thành lập, phương thức góp vốn, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp, bầu chủ tịch hội động quản trị, cử người đại diện theo pháp luật…

Kèm theo đó, trong biên bản sẽ có xác nhận của các cổ đông tham gia việc góp vốn thành lập công ty cổ phần, nhằm xác nhận những thông tin có trong biên bản là chính xác. Chính vì thế, giấy chứng nhận vốn góp công ty cổ phần là một giấy tờ bắt buộc phải thực hiện, nhằm xây dựng được căn cứ pháp lý, xác nhận người được cấp đã tham gia đóng góp số vốn nhất định vào công ty cổ phần có tên trong giấy chứng nhận.

Toàn bộ nội dung biên bản họp hội đồng thành viên công ty phải được ghi chép theo đúng trình tự thời gian từ lúc diễn ra cuộc họp đến khi kết thúc.

Điều kiện về vốn đối với doanh nghiệp cổ phần là vốn phải đảm bảo về vốn pháp định, vốn góp thực tế đủ để thực hiện các hành vi kinh doanh… Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và số lượng tối đa không hạn chế. Các cổ đông sáng lập phải mua tối thiểu 20% số cổ phần phổ thông đã đăng ký góp. Số cổ phần đăng ký góp sẽ cam kết góp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.

Cũng có những trường hợp phức tạp, việc góp vốn không thể quy định gói gọn trong một điều khoản của hợp đồng. Do đó, hợp đồng thành lập công ty phải có những phụ lục hoặc những hợp đồng phụ như: Hợp đồng góp vốn bằng tài sản; Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Hợp đồng góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ… Tất cả những thỏa thuận đều phải ghi đầy đủ trong biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần…)

Hôm nay, ngày……tháng …..năm …., hồi…………………… tại trụ sở……………………….. Chúng tôi gồm:

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………….

Chổ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………..

CMND số: ……………………………………………………………………………………………………………….

Số cổ phần được quyền biểu quyết:………………………………………………………………………………

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………….

Chổ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………..

CMND số: ……………………………………………………………………………………………………………….

Số cổ phần được quyền biểu quyết:………………………………………………………………………………

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………….

Chổ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………..

CMND số: ……………………………………………………………………………………………………………….

Số cổ phần được quyền biểu quyết:………………………………………………………………………………

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………….

Chổ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………..

CMND số: ……………………………………………………………………………………………………………….

Số cổ phần được quyền biểu quyết:………………………………………………………………………………

Là các cổ đông ………………………………………….. cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

 1. GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY…………………………………………..
 2. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.
 3. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.
 4. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.
 5. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.
 6. PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:
 7. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.
 8. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.
 9. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.
 10. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.

III. SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP:

Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận góp vốn theo các nội dung sau:

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông……………………………….

Số 01/GCN cấp ngày …./…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông……………………………….

Số 02/GCN cấp ngày ……/…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông……………………………….

Số 03/GCN cấp ngày ……/…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông……………………………….

Số 04/GCN cấp ngày ……/…/……..

Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư …………………..

 1. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bầu Ông ………………………………………. giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty……..

 1. CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Nhất trí cử Ông……………………………… là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày.

Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây

 

LÊ VĂN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

HOÀNG VĂN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

LÊ VĂN C
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ D

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee