HomeKiến ThứcMẫu Đơn xin cấp lại bằng Tổ Quốc ghi công mới nhất...

Mẫu Đơn xin cấp lại bằng Tổ Quốc ghi công mới nhất 2018

Mẫu Đơn xin cấp lại bằng Tổ Quốc ghi công mới nhất 2018: Khi Bằng “Tổ quốc ghi công” bị hư hỏng, rách nát, mối mọt hoặc thất lạc mà muốn cấp lại thì thân nhân chủ yếu của liệt sỹ có thể xin cấp bằng. Trong trường hợp muốn xin cấp lại bằng bạn có thể tải mẫu đơn xin cấp lại bằng Tổ Quốc ghi công để được cấp lại trong thời gian nhanh nhất.

Theo hướng dẫn tại Điều 51, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” như sau:

Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị (Mẫu TQ1) gửi UBND cấp xã; UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị và lập danh sách gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lập và gửi danh sách đổi hoặc cấp lại Bằng đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lập danh sách liệt sĩ có đầy đủ thông tin (Mẫu TQ2) gửi  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Người có công) kèm công văn đề nghị; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Người có công) có trách nhiệm in Bằng, gửi Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ.

SONY DSC

Do vậy, trong nhiều trường hợp bị mất, hoặc hỏng muốn cấp lại bằng, người yêu cầu cấp đơn sẽ làm đơn xin cấp lại bằng Tổ Quốc ghi công gửi tới Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lập và gửi danh sách kèm theo đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội từ trong thời hạn 30 ngày từ ngày nhận danh sách, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ liệt sĩ, lập danh sách liệt sĩ có đầy đủ thông tin (Mẫu TQ2) gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Người có công) kèm công văn đề nghị.

Trên là các bước để xin cấp lại bằng Tổ Quốc ghi công. Còn mẫu đơn xin cấp lại bằng Tổ Quốc ghi công các bạn có thể tải về để sử dụng. Những mẫu đơn chúng tôi cung cấp được cập nhật mới nhất và đầy đủ thông tin nhất sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Mẫu TQ1

(Theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG “TỔ QUỐC GHI CÔNG”

Kính gửi: …………………(1)……………………

Họ và tên: ………………………………………………

Sinh ngày … tháng … năm …………… Nam/Nữ: ……………………..

Nguyên quán: …………………………………………

Trú quán: …………………………………………………………………..

Mối quan hệ với liệt sĩ: …………………….. (2) …………………………….

Đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ.

Họ và tên liệt sĩ: …………………………………………………………………

Sinh ngày… tháng … năm …………… Nam/Nữ: ……………….

Nguyên quán: ………………………………………………………………

Hy sinh ngày … tháng … năm …

Cấp bậc/Chức vụ khi hy sinh: ……………………………………………

Bằng Tổ quốc ghi công số: …………… theo Quyết định: ……………… ngày …….. tháng …… năm ………………. của …………

Lý do đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”: ……………………………….

………………………………………………………………………/.

…. ngày… tháng… năm…

Xác nhận của xã, phường ………
Ông (bà) …………………….hiện cư trú tại ………………………

TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

…. ngày … tháng … năm …
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(1) Sở LĐTBXH nơi đang quản lý hồ sơ liệt sĩ

(2) Ghi rõ mối quan hệ với LS hoặc người được đảm nhiệm thờ cúng liệt sỹ

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee