HomeKiến ThứcMẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất nông nghiệp mới nhất...

Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất nông nghiệp mới nhất 2018 bản Doc

Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất thường hay được sử dụng trong các trường hợp như cá nhân hay tổ chức đang có quyền sử dụng một diện tích đất nhất định do trong quyền quản lý của nhà nước nhưng đã hết hạn sử dụng và nay muốn làm đơn để xin được gia hạn tiếp tục thời gian sử dụng diện tích đất đai đó tùy theo những mục đích khác nhau. Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất sẽ bao gồm một cách đầy đủ các thông tin về người sử dụng đất và thông tin về diện tích vùng đất đó.

Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất nông nghiệp

Về nội dung trong mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất thì cần phải đảm bảo có một số nội dung chính như thông tin về người đang sử dụng đất, về phần diện tích đất xin được gia hạn hay tiếp tục sử dụng, cần nêu rõ thời gian xin gia hạn thêm là bao lâu. Bên cạnh đó người làm đơn này cũng phải trình bày rõ ràng lý do xin gia hạn của mình là gì và các giấy tờ có liên quan nộp kèm theo đơn xin gia hạn.

Cách thức trình bày mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất dù đó là đất nông nghiệp hay đất thuê thì cũng cần phải nêu một cách cụ thể, rõ ràng. Nội dung trong mẫu đơn này cần trình bày theo từng đề mục hay nêu được các ý chính rõ ràng để người đọc dễ dàng nắm bắt được các nội dung chính. Các đơn vị chức năng có liên quan sau khi nhận được đơn xin gia hạn sử dụng đất này thì cần tiếp nhận, điều tra thông tin và xử lý theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Tham khảo thêm mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất này tại đây:

   

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Đc lập Tự do Hạnh phúc 

ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT 

Kính gửi:.....………………………………………….

PHNGHICỦANGƯỜINHẬNHỒSƠ Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: …..Giờ….phút, ngày…/…/….… Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ (Ký, ghi họ tên)

 

 

I KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem hưng dn cuối đơn này trước khi viết đơn; không ty xoá, sa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

1.2. Địa chỉ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Thửa đất xin gia hạn sử dụng:

2.1. Thửa đất số:……………………………..; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………………………..; 2.3. Địa chỉ tại:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… …………………………………………………………..; 2.4. Diện tích thửa đất:………………. m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:……………………………..; 2.6. Thời hạn sử dụng đất:……………………….;

2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: …………………………………………………………………………………..;

2.8. Tài sản gắn liền với đất:…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

2.9. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

– Số phát hành:…………………… (Số in trang 1 của giấy chng nhận quyền sử dụng đất)

– Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:…………………, ngày cấp: …../…../……..

3. Thời gian xin gia hạn sử dụng đất:…………………., đến ngày……tháng ……. năm ……….
4. do xin gia hạn: ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 

5. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

– Giấychứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên

– ……………………………………………………………………………………………………………………….. – ……………………………………………………………………………………………………………………….. – ……………………………………………………………………………………………………………………….. – ………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

……, ngày …. thángnăm …… Người viết đơn

             (Ký, ghi họ tên)

II- KT QUẢ THM TRA CỦA QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Ngày.. tháng…. năm .. Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chc v)

Ngày….. tháng. năm …..

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường (Ký tên, đóng dấu)

 

Hướng dn viết đơn

Đơn này dùng trong trường hợp người sử sụng đất xin gia hạn sử dụng đất;

Đề gi đơn: Hộ gia đình, nhân, cộng đng dân thì đ gi Uỷ ban nhân cấp huyện nơi đt; tổ chức, sở tôn giáo, tổ chức nhân nước ngoài, người Việt Nam định nước ngoài thì đê gửi Uỷ ban nhân cấp tỉnh nơi đất;

Điểm 1 ghi tên đa chỉ của người s dụng đt như trên giấy chng nhn quyền s dng đất gm các thông tin như sau: đối với nhân ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định nước ngoài nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày nơi cấp giấy CMND của cả vợ chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất tài sản chung của cả vợ chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày nơi cấp giấy CMND của vợ của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số ngày, quan quyết định thành lập hoặc số giấy đăng kinh doanh, giấy phép đầu của quan nhà nước thẩm quyền cấp;

Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điểm 3 ghi rõ tng s s năm (hoc số tháng) xin gia hạn tiếp tc sử dng; ngày tháng năm hết hn s dụng đất xin được gia hạn.

Người viết đơn ghi rõ h tên cuối phn khai của người s dng đt; trường hp y quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi họ tên ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn đóng dấu của tổ chức.

 

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee