HomeKiến ThứcMẫu giấy uỷ quyền cá nhân mới nhất 2018 theo quy định...

Mẫu giấy uỷ quyền cá nhân mới nhất 2018 theo quy định pháp luật

Giấy ủy quyền cá nhân là một dạng văn bản pháp lý thường được sử dụng ở trong các trường hợp như người ủy quyền vì một lý do nào đó không thể có mặt tại các cơ quan hay đơn vị để ký hay xác nhận các văn bản, các loại giấy tờ như hợp đồng làm ăn, hợp đồng kinh tế… hoặc giải quyết các công việc đặc thù khác thì người đó sẽ sử dụng giấy ủy quyền cá nhân cho một người khác trong đơn vị của mình để người đó có thể đại diện ký thay các văn bản hay giấy tờ cũng như giải quyết các vấn đề có liên quan cần đến sự can thiệp của người quản lý.

Để chứng minh rằng cá nhân được ủy quyền có thể thay mặt để ký kết các loại giấy tờ hay văn bản và giải quyết các công việc có liên quan một cách hợp pháp thì cần phải có một văn bản mang tên Giấy ủy quyền cá nhân do chính người ủy quyền ký. Trong giấy ủy quyền cá nhân này phải ghi rõ nhiệm vụ và quyền hạn của cá nhân được ủy quyền, những nội dung có trong văn bản hay giấy tờ được ký kết bao gồm cả những nhiệm vụ, công việc mà người được ủy quyền thay mặt người ủy quyền ký xác nhận, giải quyết hay xử lý.

Cách viết giấy ủy quyền cá nhân này cũng tương tự như cách viết các loại giấy đơn từ hoặc giấy tờ khác, biểu mẫu này cũng được trình bày khá là trang trọng, bao gồm các thành phần không thể thiếu như quốc hiệu, tên giấy tờ, nội dung cần được trình bày…. Bạn hãy đọc kỹ các nội dung và cách ghi giấy ủy quyền cá nhân này để tránh nhầm lẫn, sai sót khi biên soạn các mục có trong giấy tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————– o0o —————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……………… , ngày …… tháng …… năm 20……. ; chúng tôi gồm có:

  1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………       

Số CMND: …………………………………  cấp ngày: ………………………….  nơi cấp: …………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………       

Số CMND: …………………………………  cấp ngày: ………………………….  nơi cấp: …………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………………………………………..

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. CAM KẾT
  • Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
  • Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

 

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee