HomeKiến ThứcMẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng mới nhất 2018 -...

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng mới nhất 2018 – Toà án nhân dân tối cao

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng là mẫu giấy được sử dụng để ủy quyền cho một cá nhân hoặc một tổ chức nào đó về việc tham gia tranh chấp hay tố tụng. Trong mẫu ủy quyền này sẽ nêu rõ thông tin về người ủy quyền và bên nhận được sự ủy quyền đó kèm theo đó là nội dung chi tiết được ủy quyền hay thời gian ủy quyền… Cùng tham khảo một cách chi tiết về mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng này ngay sau đây.

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Nội dung có trong mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng sẽ bao gồm các đề mục chính như thông tin đầy đủ của bên ủy quyền (bên A) và bên được ủy quyền (bên B). Bên B sẽ được thay mặt bên A để tham gia tố tụng hay tham dự phiên tòa, phát biểu ý kiến cũng như trình bày quan điểm cá nhân, trả lời câu hỏi có liên quan và quyết định thay các vấn đề liên quan hay còn tồn đọng về nghĩa vụ và trách nhiệm của bên A theo quyết định của Tòa án nhân dân.

Thời hạn ủy quyền sẽ có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng và hết hiệu lực khi vụ án đã được giải quyết xong hoặc hết hiệu lực theo quy định hiện hành của pháp luật. Bên A sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về những cam kết do Bên B thực hiện trong phạm vi được ủy quyền trong hợp đồng đó cũng như đã công nhận và hiểu rõ các quyền, nghĩa vụ hay các lợi ích hợp pháp của bên mình và các kết quả pháp lý của việc ủy quyền đã ký.

Phần cuối trong mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng sẽ có xác nhận của bên ủy quyền, bên được ủy quyền và xác nhận đóng dấu của các cơ quan chính quyền có liên quan. Chi tiết về mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng này được căn cứ vào Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 được ban hành ngày 14/6/2005 và căn cứ vào nhu cầu thực hiện công việc và thỏa thuận đến từ hai bên, bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

****** 

GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

– Tên Cá nhân/Tổ chức: …………………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ trụ sở chính/Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

– Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ Số Chứng minh nhân dân: ………………… do …………………… cấp ngày ……………..

– Điện thoại …………………………………… Fax: ……………………………………………………………………….

 – Đại diện theo  pháp luật: Ông/Bà: …………………………. Chức vụ: …………………………………………

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):

– CÔNG TY LUẬT …………………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………………….

– Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………………………………………

NỘI DUNG UỶ QUYỀN:

Bên A uỷ quyền cho Bên B toàn quyền đại diện Bên A tham gia tố tụng trong giai đoạn (xét xử sơ thẩm/ phúc thẩm/ thi hành án) của vụ án ……………………………………….

THỜI HẠN UỶ QUYỀN:

Thời hạn uỷ quyền là ………….. kể từ ngày ký giấy uỷ quyền này.

UỶ QUYỀN LẠI:

Bên A chấp thuận để Bên B uỷ quyền lại cho một cá nhân thuộc tổ chức của Bên B để thực hiện công việc mà Bên A đã uỷ quyền cho Bên B.

……….., ngày …….. tháng …….. năm ……
BÊN NHẬN UỶ QUYỀN BÊN UỶ QUYỀN

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ĐỐI VỚI CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI UỶ QUYỀN LÀ CÁ NHÂN

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

****** 

GIẤY ỦY QUYỀN`

Kính gửi: – UBND XÃ (PHƯỜNG)……………………………..

– TOÀ ÁN NHÂN DÂN ……………..……

Tôi là: ……………………………….. Sinh ngày: ………………………………………………………………………….  

CMND số:………………………….. Ngày cấp: ………………………. Nơi cấp:…………………………………….

Nơi đăng ký HKTT: …………………………………………………………………………………………………………  

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………………

Hiện tôi là nguyên đơn (Bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) trong vụ kiện dân sự về ……………………………………………………………….. giữa …………………………… và ……………………

trú tại ……………………………………………………………………………………………………………………………..

(Theo Giấy triệu tập số: ………………… của Tòa án nhân dân ………….. ngày …… tháng …….. năm……..).

Vì lý do ………………………………………………………………………………………………………………………….

vì vậy tôi làm đơn này với mục đích là ủy quyền toàn bộ việc giải quyết tranh chấp cho:

Ông (Bà): ……………………………… Sinh ngày: ………………………………………………………………………

CMND số: …………………………. Ngày cấp:………………………. Nơi cấp: …………………………………….

Nơi đăng ký HKTT: …………………………………………………………………………………………………………  

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………………  

Kể từ khi ký giấy ủy quyền này, ông (bà)……………………………………………. được toàn quyền thay mặt tôi để tham gia giải quyết vụ kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tôi cam kết sẽ không có bất cứ thắc mắc hay khiếu kiện gì nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………….., ngày…..tháng….năm……
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)
Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ htên)

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ (PHƯỜNG) …………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee