HomeKiến ThứcMẫu Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cái chính bổ sung...

Mẫu Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cái chính bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính 2018

Mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cái chính bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính là mẫu tờ khai được sử dụng trong trường hợp khi cần thay thông tin cá nhân một ai đó trên sổ tịch. Mẫu tờ khai này được ban hành kèm theo Công văn số 1288/HTQTCT-HT của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc điều chỉnh một số biểu mẫu hộ tịch kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP. Chi tiết về mẫu tờ khai này bạn có thể xem ngay sau đây.

Mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cái chính bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

Nội dung cơ bản có trong mẫu tờ khai này sẽ bao gồm thông tin đầy đủ của người yêu cầu thay đổi, cải chính thông tin hay cập nhật lại và người được thay đổi về những thông tin đó, rồi đề nghị các cơ quan chính quyền có liên quan xác nhận để thay đổi. Có một vài lưu ý đi kèm bạn cần phải chú ý như:

Tên cơ quan đề nghị đăng ký việc thay đổi, cái chính bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cần phải ghi đầy đủ và rõ ràng.

Nơi cu trú phải ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú hiện tại còn nếu không có thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú, còn trường hợp không có cả nơi đăng ký thường trú và tạm trú thì ghi theo nơi bản thân đang sinh sống.

Thông tin về giấy tờ tùy thân bao gồm số, cơ quan cấp, nơi cấp, ngày cấp hoặc các giấy tờ hợp lệ khác để thay thế.

Nội dung loại việc đề nghị đăng ký phải ghi rõ như bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc hay xác định lại giới tính đi kèm với giấy tờ hộ tịch có liên quan đã được đăng ký trước đây.

Ví dụ như thay đổi họ tên từ Nguyễn Thành Nam thành Vũ Thành Nam, được cải chính phần khai thông tin về chữ tên đệm, năm sinh của người mẹ từ: Lê Thị Lan, sinh năm 1979, thành: Lê Thu Lan, sinh năm 1978. Xác định lại dân tộc từ: dân tộc Mường thành dân tộc Kinh và được bổ sung thêm thông tin về quốc tịch thành quốc tịch Việt Nam.

Chi tiết về mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cái chính bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính này bạn có thể tham khảo thêm tại đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,
BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

Kính gửi: (1) …………………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ……………………………………………………………………….

Nơi cư trú: (2)………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………………………

Quan hệ với người đề nghị được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch:     

Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4) ………………………………………………………………………..

cho người có tên dưới đây

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………………………….  Giới tính: ……………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………..

Dân tộc:………………………………………………………………….Quốc tịch: …………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú: (2) ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Đã đăng ký (5)  …………………………………………… ngày……… tháng ……… năm ………… tại số: ………. Quyển số: ……………………………………………………………….  của ……………………………………………….

Nội dung: (6)…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………..            

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: …………, ngày……..tháng……..năm……..
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
Ý kiến của người được thay đổi họ, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Ý kiến của cha và mẹ (nếu thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi)

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi rõ thông tin về giấy tờ tùy thân (số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế)

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

(4) Ghi rõ nội dung loại việc đề nghị đăng ký

Ví dụ: thay đổi họ, tên/cải chính phần khai về chữ đệm, năm sinh của người mẹ/xác định lại dân tộc/bổ sung phần khai về quốc tịch

(5) Ghi rõ loại việc, giấy tờ hộ tịch đã đăng ký trước đây có liên quan.

Ví dụ: Đã đăng ký khai sinh ngày 05 tháng 01 năm 2015 tại số 10, quyển số 01/2015 của UBND xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Đã đăng ký kết hôn ngày 15 tháng 10 năm 2015 tại số 155, quyển số 02/2015 của UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Đã đăng ký khai tử ngày 16 tháng 10 năm 2015 tại số 55, quyển số 01/2015 của UBND phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hà Nội.

  • Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc.
  • Ví dụ: Được thay đổi họ, tên từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Lanh

Được cải chính phần khai về chữ đệm, năm sinh của người mẹ từ: Lê Thị Lan, sinh năm 1977, thành: Lê Thúy Lan, sinh năm 1979

Được xác định lại dân tộc từ: dân tộc Kinh, thành: dân tộc Tày

Được bổ sung thông tin về quốc tịch thành: quốc tịch Việt Nam

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee