HomeKiến ThứcMẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu...

Mẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu mới nhất 2018

Mẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu là một mẫu phiếu được lập ra để bàn giao lại về việc giám sát hàng hóa được nhập khẩu vào. Trong mẫu phiếu này nêu phải nêu rõ ràng số ngày vận đơn, chi tiết số lượng hàng hóa, số lượng phương tiện vận chuyển, tên loại hàng hóa được nhập khẩu. Nếu bạn còn thắc mắc gì xung quanh phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu thì có thể tham khảo một cách chi tiết ngay dưới đây.

Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu

Trong phiếu bàn giao này sẽ nêu một cách chi tiết và đầy đủ số, ngày vận đơn (B/L), tên hàng, số lượng, trọng lượng, số seal Hải quan, số phương tiện vận chuyển, người vận chuyển. Đối với hàng hóa nhập khẩu được đưa vào kho ngoại quan/CFS thì cần phải nêu rõ tên đơn vị Hải quan giám sát kho, bãi cảng hay cửa khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sở tại bàn giao cho Hải quan quản lý kho ngoại quan/CFS, tên lô hàng được nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS của doanh nghiệp kinh doanh kho hiện tại.

Tham khảo thêm phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu tại đây:

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: ……../PBG-ĐVBH …., ngày … tháng … năm 200 …

 

PHIẾU BÀN GIAO NHIỆM VỤ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐƯA VÀO KHO NGOẠI QUAN/CFS

Hải quan giám sát kho, bãi cảng/cửa khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu ……………….. bàn giao cho Hải quan quản lý kho ngoại quan/CFS thuộc Chi cục Hải quan …………….. lô hàng nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS của chủ kho (tên doanh nghiệp kinh doanh kho) ………………… như sau:

Số, ngày vận đơn (B/L): ………………………………………………………………………………………….

Số container ……………………………. Lượng container …………………………………………….

Tên hàng: ……………………………………………………………………………………………………………..

Số lượng: …………………………………………………………………………………………………………….

Trọng lượng: …………………………………………………………………………………………………………

Số seal Hải quan: …………………………………………………………………………………………………..

Số phương tiện vận chuyển: …………………………………………………………………………………….

Người vận chuyển: …………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI VẬN CHUYỂN
(Ký, ghi rõ họ tên)
HẢI QUAN QUẢN LÝ KNQ/CFS
(
ký, đóng dấu số hiệu công chức)
HẢI QUAN GIÁM SÁT KHO. BÃI CẢNG
(ký, đóng dấu công chức)

 

* Ghi chú: Người ký là công chức do lãnh đạo Chi cục phân công.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee