HomeKiến ThứcMẫu quyết định bổ nhiệm phó Giám đốc công ty TNHH và...

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó Giám đốc công ty TNHH và CT CP mới nhất 2018

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó Giám đốc công ty TNHH và CT CP mới nhất 2018: được sử dụng để công bố chính thức người được bổ nhiệm lên chức vụ mới là phó giám đốc công ty cổ phần hoặc công ty TNHH. Khi Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc được sử dụng, người được lựa chọn sẽ đảm nhận thêm các trách nhiệm và nghĩa vụ mới đồng thời thực hiện các công việc theo yêu cầu của Hội đồng cổ đông.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó Giám đốc là biếu mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ được sử dụng rất phổ biến trong các cơ quan, doanh nghiệp, khi các cá nhân lao động có những thành tích làm việc xuất sắc và được thăng chức thì mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ sẽ thông báo nội dung này đến toàn thể nhân viên doanh nghiệp.

Người được bổ nhiệm theo như quyết định bổ nhiệm phó Giám đốc sẽ tiếp nhận chức vụ và bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ, công việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó Giám đốc được giới thiệu dựa trên căn cứ bao gồm Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, căn cứ Điều lệ chung của công ty, yêu cầu tổ chức và trình độ của người được bổ nhiệm, vì vậy, sử dụng mẫu này sẽ đảm bảo được tính chặt chẽ cho quyết định.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó Giám đốc yêu cầu người thực hiện phải ghi rõ thông tin người được bổ nhiệm, số chứng minh nhân dân (ghi rõ ngày cấp/nơi cấp), địa chỉ thường trú của người được bổ nhiệm.

Ngoài ra, mẫu này cần ghi rõ quyền hạn và nhiệm vụ của phó Giám đốc trong việc đảm bảo các công việc chung của công ty. Người được bổ nhiệm có thể căn cứ vào các điều khoản này để thực hiện đầy đủ và đảm bảo hoàn thành tốt được công việc, nhiệm vụ mới được giao của mình.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc cần phải chính xác và đầy đủ thông tin. Do đó, trước khi tiến hành thủ tục bạn cần tìm hiểu chi tiết. Với những mẫu chi tiết và mới nhất, hy vọng sẽ giúp bạn không bỡ ngỡ, sai sót trong thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc.

CÔNG TY …………………………..

…………………….

Số: 02/QĐ/gđ/….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

 

Hà Nội, ngày …… tháng  ……  năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

CÔNG TY……………………………………………..

V/v: Bổ nhiệm Phó giám đốc công ty

–    Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư tài chính T&D;

 • Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;
 • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
 • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ; 

Nội Dung Chính

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Nay bổ nhiệm ông /bà:

  – Sinh ngày:
  – Hộ khẩu th­ường trú:
  –  Chỗ ở hiện tại:
   – CMND số:

 Giữ chức vụ:   Phó Giám đốc

CÔNG TY ……………………………………………………………………………

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

         Phó Giám đốc là người giúp giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, thay mặt giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty khi được giám đốc uỷ quyền, chịu trách nhiệm trước giám đốc và Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

 1. Phó giám đốc Công ty có các quyền sau:
 • Tham gia tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị;
 • Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty khi được giám đốc uỷ quyền ;
 • Tham gia tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;
 • Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty khi được giám đốc uỷ quyền;
 • Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;
 • Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;
 • Tham gia tuyển dụng lao động;
 • Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng lao động mà phó Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
 1. Phó giám đốc có các nghĩa vụ sau:
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.
 • Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

Điều 3: Ông ……………………………………. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                   GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

– Như Điều 1                                                                        

– Lưu VP

                                                    ………………………………………………..

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee