HomeKiến ThứcMẫu quyết định của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành...

Mẫu quyết định của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên mới nhất

Mẫu quyết định của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là mẫu văn bản quyết định của công ty TNHH một thành viên về sự thay đổi trong nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thông báo về việc thành lập chi nhánh, địa điểm văn phòng, địa điểm kinh doanh dịch vụ mới. Mẫu quyết định này sẽ nêu rõ nội dung thay đổi của từng doanh nghiệp, đơn vị. Mời bạn tham khảo một cách chi tiết và tham khảo về mẫu quyết định của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên ngay dưới đây.

Mẫu quyết định của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Mẫu quyết định này sẽ bao gồm 2 phần nội dung chính, phần thứ nhất sẽ nêu lên hay trình bày các căn cứ cần có để hình thành quyết định và phần thứ 2 là các nội dung mang tính quyết định mà doanh nghiệp, công ty sẽ đưa ra. Toàn bộ nội dung có trong phần quyết định sẽ được công ty căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật cũng như căn cứ vào tình hình thay đổi thực tế ở thời điểm hiện tại của các doanh nghiệp.

Quyết định bổ nhiệm được coi là một biểu mẫu quan trọng trong các công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên hay các doanh nghiệp khi mới thành lập và cả khi đã đi vào hoạt động, quyết định bổ nhiệm này được xem như một thông báo bổ nhiệm một vị trí mới mang tính chính thức do lãnh đạo đơn vị soạn thảo, quyết định và tiến hành công bố sau đó. Nội dung để hình thành mẫu quyết định của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên dựa vào luật doanh nghiệp theo nghị định 43 của Chính phủ về thủ tục đăng ký kinh doanh và dựa vào tình hình kinh doanh hiện tại của công ty.

TÊN DOANH NGHIỆP

————————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
————————

Số:………. /QĐ-……… ……………, ngày…..tháng…..năm….

                                                             QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh)

__________

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN………………

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 68/2014/QH13;

– Căn cứ Nghị định 43/2010/ND-CP của Chính phủ về  Đăng ký kinh doanh;

– Căn cứ………………,   

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (hoặc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh) của Công ty như sau:

  1. …………………………………………………………………………………………………………………………..
  2. …………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 2. Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thời gian thực hiện kể từ ngày: ……………………………………………………………………..

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.                              

Nơi nhận:

– Như điều 4;

– Lưu.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

                              

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee