HomeKiến ThứcMẫu số S07-DN: cách lập sổ quỹ tiền mặt thông tư 133...

Mẫu số S07-DN: cách lập sổ quỹ tiền mặt thông tư 133 – 200

Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt được dùng cho các thủ quỹ hoặc dùng cho việc kế toán thống kê tiền mặt để có thể phản ánh tình trạng hay mức độ thu chi tồn quỹ tiền mặt được dùng bằng đơn vị tiền Việt Nam đồng của mỗi cá nhân, doanh nghiệp hay đơn vị nào đó. Mẫu sổ quỹ tiền mặt mới nhất này được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC sẽ cập nhật cho người ghi sổ những thông tin mới nhất trong chế độ kế toán của mỗi doanh nghiệp.

Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt

Mục đích của sổ này được dùng cho thủ quỹ hoặc dùng cho việc kế toán tiền mặt để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng đơn vị tiền Việt Nam đồng của đơn vị, doanh nghiệp, công ty… Mỗi quỹ sẽ dùng một quyển sổ quỹ tiền mặt hay một số trang sổ, mặt khác sổ này cũng được dùng cho việc kế toán một cách chi tiết quỹ tiền mặt và tên sổ có thể sửa lại là Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt. Tương ứng với một sổ quỹ tiền mặt của thủ quỹ thì có một sổ của kế toán viên cùng ghi song song.

Để theo dõi chi tiết quỹ tiền mặt thì kế toán quỹ tiền mặt sẽ phải mở Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo mẫu số S07a-DN và trong sổ này có thêm cột nữa mang tên tài khoản đối ứng để có thể phản ánh số hiệu của Tài khoản đối ứng với từng nghiệp vụ kế toán như ghi nợ, ghi Có của tài khoản tiền mặt.

Tham khảo thêm mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt này tại đây: 

Đơn vị:………………

Địa chỉ:………………

Mẫu số S07-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ:……..

Ngày

tháng

ghi sổ

Ngày,

tháng

chứng từ

Số hiệu chứng từ  

Diễn giải

Số tiền Ghi chú
Thu Chi Thu Chi Tồn
A B E 1 2 3 G
 

 

 

 

 

 

 

– Sổ này có…….….trang, đánh từ trang số 01 đến trang ……

– Ngày mở sổ:……………………

Ngày ….tháng ….năm ….
Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee