HomeKiến ThứcMẫu TK3 – TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh...

Mẫu TK3 – TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT chi tiết nhất

Mẫu TK3 – TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT chi tiết nhất: Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, doanh nghiệp nếu có những thay đổi về thông tin của doanh nghiệp hay thay đổi cơ quan quản lý hoặc địa bàn kinh doanh thì phải lập mẫu TK3-TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT để kê khai các thông tin của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp bạn đang gặp rắc rối liên quan đến vấn đề trên, chúng tôi sẽ cung cấp mầu tờ khai chính xác nhất.

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS) mới theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Bảo hiểm Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2017. Theo đó, phạm vi đối tượng bao gồm:

– Đơn vị tham gia BHXH, BHYT lần đầu,

– Đơn vị di chuyển trụ sở đến tỉnh, thành phố khác,

– Có sự thay đổi, điều chỉnh thông tin của đơn vị.

Mẫu TK3 – TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT bao gồm những hạng mục sau:

[01]. Tên đơn vị: Ghi đầy đủ tên đơn vị bằng tiếng Việt (ghi theo Giấy phép đăng ký kinh doanh).

[2] Mã số đơn vị: Ghi mã số đơn vị do cơ quan BHXH cấp, nếu chưa được cấp thì để trống.

[03]. Mã số thuế của đơn vị: Ghi mã số thuế của đơn vị.

[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Ghi đầy đủ theo Giấy phép đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập.

[05] Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ: Ghi theo địa chỉ địa chỉ giao dịch thuận tiên nhất (có thể khác địa chỉ ghi trên giấy phép kinh doanh).

[06]. Loại hình đơn vị: Ghi đúng loại hình doanh nghiệp của mình (Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp ngoài Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, Cơ quan hành chính …).

[07]. Số điện thoại: Ghi số điện thoại; [08]. Địa chỉ Email: Ghi chính xác dịa chỉ email của đơn vị (nên ghi số điện thoại, email của người trực tiếp phụ trách công việc bảo hiểm để tiện liên lạc, làm việc).

[09]. Quyết định thành lập/ Giấy phép đăng ký kinh doanh

 [10] . Phương thức đóng khác (chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán):

[11] . Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, người đại diện pháp luật….

[12] . Tài liệu kèm theo: kê chi tiết, số lượng các loại giấy tờ gửi kèm.

Quyết định 595/QĐ-BHXH là quyết định bắt buộc. Do đó, nếu công ty bạn chưa đăng kí thì hãy nhanh tay tải mẫu TK3 – TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT của chúng tôi để nhanh chóng đảm bảo các thủ tục và quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT.

Dưới đây là Mẫu TK3 – TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT chi tiết nhất

Mẫu TK3-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
       

TỜ KHAI
ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: ………………………………………………………………

[01]. Tên đơn vị: ……………………………….………………………………..…………………….

[02]. Mã số đơn vị: ……………………………….……………………………………………………

[03]. Mã số thuế: ……………………………….………………………………..…………………….

[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: ……………………………….…………………………………..

[05]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ:……………………………….………………………………..

[06]. Loại hình đơn vị: ……………………………….………………………………………………

[07]. Số điện thoại ………………………………. [07]. Địa chỉ email ……………………………

[08]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh: ……………………………………

[09.1]. Số:………………………………. ; [09.2]. Nơi cấp: ………………………………………..

[10]. Phương thức đóng khác: [10.1]. 03 tháng một lần. □        [10.2]. 06 tháng một lần □

[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ……………………………….…………………………………

[12]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………….………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

……….., ngày ……. tháng …… năm ………..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN LẬP

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS)

  1. a) Mục đích: kê khai các thông tin của đơn vị khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi thay đổi thông tin của đơn vị.
  2. b) Trách nhiệm lập: Đơn vị tham gia BHXH, BHYT.
  3. c) Thời gian lập: đơn vị BHXH, BHYT tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; khi có thay đổi thông tin của đơn vị.
  4. d) Phương pháp lập:

[01]. Tên đơn vị: ghi đầy đủ tên đơn vị.

[02]. Mã số đơn vị: ghi mã số đơn vị do cơ quan BHXH cấp, trường hợp chưa được cấp mã thì để trống.

[03]. Mã số thuế: ghi mã số thuế của đơn vị, trường hợp đơn vị chưa được cấp mã số thuế thì để trống.

Lưu ý:

– Mã đơn vị lấy theo mã số thuế.

– Đối với đơn vị đã được cấp mã số đơn vị và mã số thuế thì ghi cả hai mã số vào chỉ tiêu tương ứng (đối với đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; khi có thay đổi thông tin của đơn vị).

– Trường hợp đơn vị chưa, được cấp mã số thuế thì mã đơn vị được cấp theo quy định.

– Trường hợp đã được cấp mã số đơn vị, sau khi được bổ sung mã số thuế thì mã đơn vị được điều chỉnh theo mã số thuế.

[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: ghi địa chỉ theo quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh.

[05]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ: ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thôn xóm; xã, phường, thị trấn; quận, huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng trụ sở.

[06]. Loại hình đơn vị: ghi các loại hình đơn vị như: Cơ quan hành chính, Đảng, đoàn; Sự nghiệp công lập; Sự nghiệp ngoài công lập; Doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp ngoài nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Hợp tác xã; Tổ hợp tác; hộ kinh doanh cá thể; cá nhân có sử dụng lao động; Văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế.

[07]. Số điện thoại: ghi số điện thoại của đơn vị.

[08]. Địa chỉ email: ghi địa chỉ email của đơn vị.

[09]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:

[09.1]. Số: ghi số quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh.

[09.2]. Nơi cấp: ghi cơ quan cấp Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh cho đơn vị.

[10]. Phương thức đóng khác (chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán): nếu chọn phương thức đóng 03 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [10.1]; nếu chọn phương thức đóng 06 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [10.2].

[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, địa chỉ đơn vị, loại hình đơn vị…

[12]. Hồ sơ kèm theo: kê chi tiết, số lượng các loại giấy tờ gửi kèm.

Lưu ý:

Khi thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì chỉ cần ghi mã số thuế đơn vị và chỉ tiêu [01], [02], [09], [10];

Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Đ) Sau khi hoàn tất việc kê khai, thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee