HomeKiến ThứcMẫu tờ trình tổ chức lễ hội mới nhất tải miễn phí

Mẫu tờ trình tổ chức lễ hội mới nhất tải miễn phí

Mẫu tờ trình tổ chức lễ hội mới nhất tải miễn phí: Theo thống kê 2009, hiện cả nước Việt Nam có gần 8.000 lễ hội với đủ bản sắc văn hóa riêng và vô cùng độc đáo. Tuy nhiên, để làm tờ trình tổ chức lễ hội thì không phải ai cũng biết.

Lễ hội là gì?

Đây là sự kiện văn hóa được tổ chức mang tính cộng đồng. Phần “Lễ” biểu hiện sự tôn kính của con người với thần linhs. “Hội” là sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật của cộng đồng, xuất phát từ nhu cầu cuộc sống.

Vì sao phải làm tờ trình tổ chức lễ hội?

Lễ hội là nơi bảo tồn, trao truyền văn hóa giữa các thế hệ, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Hoạt động lễ hội diễn ra khắp các địa phương của cả nước, đa dạng về loại hình và phong phú về nội dung. Vì vậy, việc tổ chức lễ hội cũng cần đảm bảo đúng trình tự, đúng bản sắc, không biến tấu. Vì vậy, mỗi địa phương cần làm tờ trình tổ chức lễ hội.

Đầu tiên, cơ quan, tổ chức muốn tổ chức các lễ hội phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày dự định khai mạc lễ hội ít nhất là 30 ngày. Sau đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm giải quyết cấp giấy phép tổ chức lễ hội. Trường hợp không cấp giấy phép tổ chức lễ hội, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Các địa phương có thể nộp tờ trình tổ chức lễ hội trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chúng ta cần chuẩn bị hồ sơ gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội
 • Bản cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009.
 • Tờ trình xin phép mở lễ hội của cơ quan tổ chức
 • Văn bản nêu nguồn gốc, lịch sử lễ hội
 • Thời gian, địa điểm, kế hoạch, chương trình, nội dung lễ hội
 • Danh sách Ban Tổ chức lễ hội
 • Văn bản đồng ý của cơ quan ngoại giao (Đại sứ quán, Lãnh sự, Tổng Lãnh sự) đối với lễ hội du nhập từ nước ngoài do cộng động người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống hợp pháp tại Việt Nam tổ chức.

Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép tổ chức lễ hội. Đồng thời, tất cả các lễ hội đều phải thành lập Ban Tổ chức lễ hội.

UBND HUYỆN, THỊ HOẶC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc——————
Số: ……. /TTR  …………, ngày…….tháng……năm…….

 

TỜ TRÌNH

Về việc xin phép tổ chức lễ hội

 

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố                               

– Căn cứ Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá nơi công cộng;

– Căn cứ Quyết định số 39/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/8/2006 của Bộ Văn hoá – Thông tin về việc ban hành quy chế tổ chức lễ hội;

– Căn cứ quyết định số 1323/2006/ QĐ-UBND ngày 29/6/2006 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy định về việc cưới, việc tang và lễ hội.

             UBND huyện, xã (hoặc tổ chức, cá nhân)………………………….. xin phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho phép tổ chức hoạt động lễ hội với các nội dung sau:

 1. Tên lễ hội:…………………………………………………………………………………………………………..
 2. Nguồn gốc, lịch sử lễ hội:……………………………………………………………………………………..
 3. Thời gian tổ chức:………………………………………………………………………………………………..
 4. Địa điểm tổ chức:…………………………………………………………………………………………………
 5. Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức lễ hội:………………………………………………………… Địa chỉ: Điện thoại       

Cam kết: – Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội;

                 – Thực hiện đúng theo nội dung tờ trình xin phép tổ chức lễ hội.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN XIN PHÉP TỔ CHỨC LỄ HỘI

(ký tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)

 

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee