HomeKiến ThứcMẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công...

Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình do bộ xây dựng cấp 2018

Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình do bộ xây dựng cấp 2018: được sử dụng trong ngành xây dựng là chủ yếu nhằm mục đích kiểm tra và thẩm định chất lượng của các dự án đang được đầu tư xây dựng. Đây là biểu mẫu hành chính cho nên các đơn vị đang có nhu cầu làm tờ trình này thì có thể tham khảo ngay mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình ngay dưới đây một cách cụ thể và chi tiết nhất.

Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Trong lĩnh vực xây dựng đã phần sẽ có rất nhiều các biểu mẫu hay tờ trình khác nhau, tùy vào công việc hiện tại mà bạn có thể lựa chọn các biểu mẫu hay tờ trình để tham khảo sao cho phù hợp nhất. Biểu mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình đa phần được sử dụng trong các hoạt động thẩm định dựa trên luật xây dựng hiện hay và các quy định có liên quan của chính phủ về cách quản lý các dự án đầu tư hay xây dựng công trình.

Sau khi hoàn thành mỗi một công trình khác nhau cần phải có báo cáo quyết toán công trình mà chủ yếu là các quyết toán các khoản chi phí xây dựng có liên quan. Đặc biệt là báo cáo quyết toán công trình sẽ đóng vai trò rất cần thiết cho việc minh bạch về mặt tài chính.

Các nội dung có trong tờ trình này khi thẩm định cần phải kiểm tra một cách rõ ràng, trình bày cụ thể và chi tiết để người xem tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình có thể nắm bắt hay biết được những nội dung chính có trong dự án xây dựng này. Về hồ sơ thẩm định thì ngoài tờ trình thẩm định này ra thì sẽ còn rất nhiều tài liệu có liên quan đi kèm theo để người nhận có thể tự mình kiểm tra về các loại hồ sơ này.

Tham khảo mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình tại đây.

(Tên chủ đầu tư)

Số:……………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________

………., ngày……… tháng……… năm……….

 

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi:………(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)……….

– Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

– Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Căn cứ Thông tư số ……. ngày …. tháng …. năm ………… của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

– Căn cứ (pháp lý khác có liên quan);

            (Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sau:

 1. Tên dự án:………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Tên chủ đầu tư:…………………………………………………………………………………………………………..
 3. Địa điểm xây dựng:……………………………………………………………………………………………………..
 4. Diện tích sử dụng đất:………………………………………………………………………………………………….
 5. Tổng mức đầu tư của dự án:…………………………………………………………………………………………
 6. Nguồn vốn đầu tư:………………………………………………………………………………………………………
 7. Hình thức quản lý dự án:……………………………………………………………………………………………..
 8. Thời gian thực hiện dự án:……………………………………………………………………………………………
 9. Những kiến nghị:………………………………………………………………………………………………………..

            (Gửi kèm theo Tờ trình này là Hồ sơ dự án và các văn bản pháp lý có liên quan)

 

Nơi nhận:

– Như trên,

– Lưu:……

Người đại diện của chủ đầu tư 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

TÊN TỔ CHỨC

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: ………… …………, ngày ….. tháng ….. năm ……….

 

TỜ TRÌNH

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở

Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định)

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan…………………………………………………………………………………….

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung chính sau:

 1. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH)
 2. Tên dự án: …………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Nhóm dự án: …………………………………………………………………………………………………………………
 4. Loại và cấp công trình: ……………………………………………………………………………………………………
 5. Người quyết định đầu tư: ………………………………………………………………………………………………..
 6. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,…): …………………………….
 7. Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………………………………………………………..
 8. Giá trị tổng mức đầu tư: ………………………………………………………………………………………………….
 9. Nguồn vốn đầu tư: …………………………………………………………………………………………………………
 10. Thời gian thực hiện: ……………………………………………………………………………………………………….
 11. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ……………………………………………………………………………………..
 12. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: …………………………………………………………………………
 13. Các thông tin khác (nếu có): …………………………………………………………………………………………..
 14. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO
 15. Văn bản pháp lý:

– Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác);

– Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);

– Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

– Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;

– Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

– Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);

– Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

– Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

 1. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán):

– Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

– Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán);

– Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

 1. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

– Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;

– Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

Tên người đại diện

 

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee