HomeKiến ThứcMẫu văn bản phân chia di sản thừa kế mới nhất 2018...

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế mới nhất 2018 ban hành

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế mới nhất 2018 ban hành: Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Khi có nhiều tài sản để lại, khả năng tranh chấp là rất cao bởi vậy cần có mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế. Bạn có thể tham khảo Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế  .

Trước tiên cần hiểu, di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Di chúc miệng chỉ được công nhận là hợp pháp trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản và sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị huỷ bỏ.

Pháp luật dân sự Việt Nam qui định mọi cá nhân đều có quyền hưởng di sản thừa kế theo di chúc hay theo pháp luật, không phân biệt về tình trạng sức khỏe, giới tính…Tuy nhiên bạn cần hiểu rõ các văn bản liên quan như Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế 

Những người thừa kế được liệt kê trên Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế  theo pháp luật được xác định theo Điều 676 Bộ luật Dân sự và được quy định theo thứ tự sau đây:

– Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

– Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

– Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Mẫu số 28/VBPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

Chúng tôi gồm có:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi là những người thừa kế theo ………………………………. (5) của ông/bà ……………………………………………………………………………………………………..  chết ngày ………./………../…………. theo Giấy chứng tử số ………………………………… do Uỷ ban nhân dân  ………………………………………………………………………………….. cấp ngày ………./………./………….. Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sản thừa kế của ông/bà …………………………………….. để lại như sau (7):

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam đoan:

– Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

– Ngoài chúng tôi ra, ông/bà ………………………………………………………………… không còn người thừa kế nào khác;

– Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. 

Những người thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày………tháng………..năm……… (bằng chữ …………………………………………)

tại ………………………………………………………………………………………………………(9),

tôi ………………………………………, Công chứng viên, Phòng Công chứng số ………..,

tỉnh/thành phố ……………………………………….

CÔNG CHỨNG:

– Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập giữa ông/bà ………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

và ông/bà …………………………………………………………………………………………………; những người thừa kế đã tự nguyện thoả thuận phân chia tài sản thừa kế;

– Tại thời điểm công chứng, những người thừa kế đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia tài sản thừa kế tại ………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

từ ngày ………tháng………năm ………. đến ngày ……. tháng ………năm………, Phòng Công chứng không nhận được khiếu nại, tố cáo nào;

– Nội dung Văn bản phân chia tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………(11)

– Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, ……..trang), giao cho:

+ ………………………….. bản chính;

+ ………………………….. bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số công chứng ………., quyển số ……….TP/CC-SCC/HĐGD.

                                                                             

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee