HomeDoanh NghiệpBáo cáo tình hình thực hiện biên chế 2019

Báo cáo tình hình thực hiện biên chế 2019

Báo cáo tình hình thực hiện biên chế 2019

Một số thông tin về Báo cáo tình hình thực hiện biên chế 2019

 

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế và Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP;

  Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

  Căn cứ Kế hoạch số 1704/KH-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

 Căn cứ Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021.

Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các Sở, cơ quan ngang Sở, đơn vị thuộc UBND tỉnh, các tổ chức hội được giao biên chế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình thực hiện biên chế năm 2019 và xây dựng Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020, theo các biểu mẫu đính kèm.

Tải mẫu Báo cáo tình hình thực hiện biên chế 2019

_TẢI TẠI ĐÂY_

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee