Bù nhìn có đuổi được quạ không

Câu hỏi trước : Mang tiếng có đôi mà chỉ có 1 một mình là cái gì

Trả Lời : Cái cặp

Trả Lời