HomeKiến ThứcCách soạn thảo mẫu hợp đồng lao động chính xác mới nhất...

Cách soạn thảo mẫu hợp đồng lao động chính xác mới nhất 2018

Cách soạn thảo mẫu hợp đồng lao động chính xác mới nhất 2018: Trong thời kỳ kinh tế phát triển như hiện nay, việc soạn thảo hợp đồng lao động ngày càng trở nên quan trọng. Bởi lẽ người Lao động cũng như các doanh nghiệp đều quan tâm tới quyền lợi của chính mình thông qua nội dung của hợp đồng. 

Theo Điều 26 Bộ luật lao động “hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.” Như vậy, có 3 yếu tố cấu thành HĐLĐ bao gồm:

 • Sự trả công lao động dưới dạng tiền lương, phụ cấp.
 • Sự phụ thuộc về mặt pháp lý giữa hai chủ thể lao động.
 • Sự cung ứng công việc

Nhiều nhân viên khi đi ký hợp đồng không hiểu rõ dẫn đến việc soạn thảo Hợp đồng Lao động chưa đảm bảo được lợi ích của các bên trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai để từ đó có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng sao cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và qui định của Pháp luật. Bởi vậy cần hiểu rõ cách soạn thảo hợp đồng lao động chính xác để đảm bảo quyền lợi của mình.

Thỏa thuận khác trong HĐLĐ cũng là những thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của các bên trong HĐ, nhưng là những vấn đề được các bên thỏa thuận cụ thể hơn so với quy định của pháp luật hoặc pháp luật chưa có quy định. Thường các  công ty có chính sách, khi nhân viên công ty chấm dứt hợp đồng được trợ cấp thôi việc mỗi năm làm việc tính bằng một tháng lương (nhưng không tính thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp).

Trong suốt thời gian đó, người lao động có nghĩa vụ thực hiện các quyền và nghĩa vụ lao động vào những thời giờ làm việc quy định mà không có quyền lựa chọn hay làm việc theo ý mình.  Khi ký kết hợp đồng lao động nếu bạn không trực tiếp soạn thảo cần đọc thật ký để không bị ảnh hưởng quyền lợi của cá nhân mình. Hãy tham khảo cách soạn thảo hợp đồng lao động chính xác

Mẫu số 1  Mẫu hợp đồng lao động

ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH

ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên đơn vị: …………..

Số: ………………….

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:  Quốc tịch:

Chức vụ:

Đại diện cho (1):  Điện thoại:

Và một bên là Ông/Bà:  Quốc tịch:

Sinh ngày…. tháng…. năm…. tại.

Nghề nghiệp (2):

Địa chỉ thường trú:

Số CMTND: cấp ngày …/…/…. tại

Số sổ lao động (nếu có): ……… cấp ngày …/…./… tại

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

– Loại hợp đồng lao động (3):

– Từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…

– Thử việc từ ngày… tháng… năm đến ngày… tháng… năm…

– Địa điểm làm việc (4):

– Chức danh chuyên môn:   Chức vụ (nếu có):

– Công việc phải làm (5):

Điều 2: Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc (6)

– Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:

  Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

 1. Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại làm việc (7):

– Mức lương chính hoặc tiền công (8):

– Hình thức trả lương:

– Phụ cấp gồm (9):

– Được trả lương vào các ngày               hàng tháng

– Tiền thưởng:

– Chế độ nâng lương:

– Được trang bị bảo hộ lao động gồm:

– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…):

– Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10):

– Chế độ đào tạo (11):

Những thoả thuận khác (12):

 1. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động…

– Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

  Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

 1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

 1. Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…).

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp. 

  Điều 5. Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

– Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày … tháng… năm… Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại…….. ngày … tháng… năm…. 

      Người lao động                                                                      Người sử dụng lao động

           (Ký tên)                                                                                   (Ký tên, đóng dấu)

      Ghi rõ họ và tên                                                                              Ghi rõ họ và tên 


Hướng dẫn cách ghi hợp đồng lao động

 1. Ghi cụ thể tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, ví dụ: Công ty Xây dựng Nhà ở Hà Nội.
 2. Ghi rõ tên nghề nghiệp (nếu có nhiều nghề nghiệp thì ghi nghề nghiệp chính), ví dụ: Kỹ sư.
 3. Ghi rõ loại hợp đồng lao động, ví dụ 1: Không xác định thời hạn; ví dụ 2: 06 tháng.
 4. Ghi cụ thể địa điểm chính, ví dụ: Số 2 – Đinh Lễ – Hà Nội; và địa điểm phụ (nếu có) ví dụ: Số 5 – Tràng Thi – Hà Nội.
 5. Ghi các công việc chính phải làm, ví dụ: Lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện; thiết bị thông gió; thiết bị lạnh… trong doanh nghiệp
 6. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày hoặc trong tuần, ví dụ: 08 giờ/ngày hoặc 40 giờ/tuần.
 7. Ghi rõ phương tiện đi lại do bên nào đảm nhiệm, ví dụ: xe đơn vị đưa đón hoặc cá nhân tự túc.
 8. 8. Ghi cụ thể tiền lương theo thang lương hoặc bảng lương mà đơn vị áp dụng, ví dụ: Thang lương A.1. Cơ khí, Điện, Điện tử – Tin học; Nhóm III: Bậc 4/7; Hệ số 2,04; Mức lương tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động là 428.400đồng/tháng.
 9. Ghi tên loại phụ cấp, mức phụ cấp tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động, ví dụ: Phụ cấp trách nhiệm Phó trưởng phòng: Hệ số 0,3; Mức phụ cấp 63.000 đồng/tháng.
 10. Đối với người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì ghi tỷ lệ % tiền lương hàng tháng hai bên phải trích nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội, ví dụ: Hàng tháng người sử dụng lao động trích 6% từ tiền lương tháng của người và số tiền trong giá thành tương ứng bằng 17% tiền lương tháng của người lao động để đóng 20% cho cơ quan bảo hiểm xã hội và 3% cho cơ quan Bảo hiểm y tế.

Đối với người lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khoản tiền bảo hiểm xã hội tính thêm vào tiền lương để người lao động tham gia Bảo hiểm tự nguyện hoặc tự lo lấy bảo hiểm, ví dụ: Khoản tiền bảo hiểm xã hội đã tính thêm vào tiền lương cho người lao động là 17% tiền lương tháng.

 1. Ghi cụ thể trường hợp đơn vị cử đi đào tạo thì người lao động phải có nghĩa vụ gì và được hưởng quyền lợi gì, ví dụ: Trong thời gian đơn vị cử đi học người lao động phải hoàn thành khóa học đúng thời hạn, được hưởng nguyên lương và các quyền lợi khác như người đi làm việc, trừ tiền bồi dưỡng độc hại.
 2. Ghi những quyền lợi mà chưa có trong Bộ luật Lao động, trong thoả ước lao động tập thể hoặc đã có nhưng có lợi hơn cho người lao động, ví dụ: đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, quà sinh nhật.
 3. Ghi rõ mức bồi thường cho mỗi trường hợp vi phạm, ví dụ: Sau khi đào tạo mà không làm việc cho doanh nghiệp thì phải bồi thường 06 (sáu) triệu đồng; không làm việc đủ 02 năm thì bồi thường 03 (ba) triệu đồng. 

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Mẫu số 2   ban hành kèm theo Thông số 21/2003/TT-BLĐTBXH

      ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên đơn vị:      …….. … ngày… tháng… năm…

Số:

Phụ lục hợp đồng lao động

  Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: ………………….. Quốc tịch: 

Chức vụ: 

  Đại diện cho (1): ………………………………………. Điện thoại: 

Địa chỉ: 

Và một bên là Ông/Bà: ……………………………….. Quốc tịch: 

Sinh ngày…. tháng…. năm… tại 

Nghề nghiệp (2): 

Địa chỉ thường trú: 

Số CMTND:…………… cấp ngày…/…./…. tại 

Số sổ lao động (nếu có): …………. cấp ngày…../…./… tại  

Căn cứ Hợp đồng lao động Số…. ký ngày …./…./… và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thoả thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng lao động mà hai bên đã ký kết như sau:

 1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào…): 

 

 1. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu): 

Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động Số…., được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động./.

      Người lao động                                             Người sử dụng lao động

     (Ký tên)                                                          (Ký tên)

   Ghi rõ Họ và Tên                                                   Ghi rõ Họ và tên 

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee