Cái gì trước đây không có, bây giờ không có, nhưng sau này nhất định sẽ có ?

Câu hỏi : Cái gì trước đây không có, bây giờ không có, nhưng sau này nhất định sẽ có ?

Câu Trả Lời