Cây gì ở dưới đất mọc lên mà cái tên ở trên đỉnh? Cây gì không cành không vỏ?

Câu hỏi trước : Cái gì trước đây không có, bây giờ không có, nhưng sau này nhất định sẽ có ? Trả lời : Tương lai

Câu hỏi tiếp : Cây gì ở dưới đất mọc lên mà cái tên ở trên đỉnh? Cây gì không cành không vỏ?

Trả Lời