HomeKiến ThứcTờ khai đề nghị hưởng trợ cấp tiền mai táng phí cho...

Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp tiền mai táng phí cho thân nhân Cựu chiến binh Việt Nam 2018

Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp tiền mai táng phí cho thân nhân Cựu chiến binh Việt Nam được sử dụng như một dạng đơn từ để gửi lên các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết chế độ với đối tượng là các Cựu chiến binh Việt Nam. Cụ thể hơn nữa thì thân nhân của các Cựu chiến binh này sẽ được hưởng chế độ đó là trợ cấp mai táng sau khi mất, đây được coi là chính sách hỗ trợ tối đa đối với gia đình của những người có công trạng với cách mạng.

Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp tiền mai táng phí cho thân nhân Cựu chiến binh Việt Nam

Trong tờ khai này cần phải điền một cách đầy đủ những thông tin được yêu cầu theo mẫu có sẵn để đảm bảo được tính đầy đủ, độ chính xác cho những thông tin đã được kê khai trong đó, các thủ tục cần được tiến hành nhanh chóng nhất có thể. Cùng với tờ khai này thì các thân nhân của các cựu chiến binh cũng phải làm đơn đề nghị hưởng trợ cấp tiền mai táng phí gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan để xem xét, trong đơn đề nghị này cần ghi rõ ràng thông tin của người làm đơn, nơi cư trú hiện tại…

Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp tiền mai táng phí cho thân nhân Cựu chiến binh Việt Nam là một loại giấy tờ khá quan trọng giúp cho thân nhân của các Cựu chiến binh được hưởng chế độ kinh phí mai táng theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ. Trong đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội này cần phải nêu một cách rõ ràng về vai trò và những cống hiến trước đây của người xin trợ cấp và trình bày về hoàn cảnh hiện tại.

Mẫu tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp tiền mai táng phí cho thân nhân Cựu chiến binh Việt Nam này bạn có thể tham khảo thêm tại đây:

Mẫu 1b

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KHAI

Đề nghị hưởng chế độ mai táng phí theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ

  1. Phần khai về đối tượng

Họ và tên: ………………………. ………. ……………  Nam, nữ

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………

Quê quán: ……………………………………………………………………

Vào Đảng:……………………………. Chính thức: …………………………

Nhập ngũ (hoặc tham gia kháng chiến) ngày …. tháng ….. năm ………….

Đơn vị hoặc cơ quan: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

Về gia đình từ ngày …… tháng ……. năm …………………………………

Đã từ trần ngày ….. tháng ….. năm ………. tại …………………………….

……………………………………………………………………………….. 

  1. Phần khai về thân nhân của đối tượng

Họ và tên: ……………………………………………….  Nam, nữ.

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………

Quê quán: ……………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………….

………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người chết ………………………………………………………

Những người cùng hàng thừa kế gồm: ………………………………………

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

  1. Người đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị (đối với trường hợp không còn thân nhân).

Họ và tên người đại diện: ……………………………… Năm sinh:………..

Cấp  bậc, chức vụ: ……………………………………………………………

Chịu trách nhiệm khai về đối tượng tại điểm (1) dựa vào hồ sơ, lý lịch, giấy tờ hợp pháp khác có liên quan của đương sự do cơ quan, đơn vị đang quản lý để xác nhận.

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Khai tại: ……………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                   ………., Ngày … tháng … năm 200.…

 

Người đại diện khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Hội CCB xã, phường, thị trấn

(ký tên, đóng dấu)

Thủ trưởng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị

(ký tên, đóng dấu)

 

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee