Mẫu số 05-TSCĐ Biên bản kiểm kê tài sản cố định mới nhất 2018

Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu của đơn vị so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định, làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất và ghi sổ kế toán số chênh lệch. Mẫu số 05-TSCĐ Biên bản kiểm kê tài sản cố định được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính.

Cuối năm các doanh nghiệp thường thực hiện kiểm kê tài sản để kiểm soát tài sản cố định trong doanh nghiệp cũng như đánh giá hiệu quả của việc sử dụng tài sản cố định trong năm. Ngoài ra,cũng có thể kiểm kê tài sản khi có trường hợp đặc biệt.

Biên bản kiểm kê tài sản cố định cần khi sử dụng cần nêu rõ thời điểm kiểm kê, các thành viên trong ban kiểm kê bao gồm những ai, nêu họ tên, chức vụ và nhiệm vụ của từng người. Các tài sản được kiểm kê cần ghi rõ về số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ sách kế toán, theo kiểm kê và sự chênh lệch.

Qua các số liệu trong mẫu số 05-TSCĐ Biên bản kiểm kê tài sản cố định, người quản lý doanh nghiệp có thể dễ dàng xác định được số lượng tài sản và giá trị của các tài sản cố định chênh lệch thừa thiếu ra sao so với sổ sách theo dõi của kế toán. Cách ghi biên bản kiểm kê tài sản cố định cũng được hướng dẫn rất cụ thể để các bạn chưa nắm được có thể tham khảo và áp dụng ngay vào thực tế.

Trong các doanh nghiệp hiện nay thì có rất nhiều các biểu mẫu đơn từ hành chính khác nhau mà các bạn có thể tham khảo. Ngoài biên bản kiểm kê tài sản cố định thì các bạn kế toán có thể tham khảo thêm mẫu giấy biên nhận tiền mặt để sử dụng trong các trường hợp mua bán cần giao nhận tiền mặt. Mẫu giấy biên nhận tiền mặt được sử dụng trong các giao dịch dân sự để làm căn cứ xác nhận việc giao nhận giữa bên giao tiền và bên nhận tiền.

Liên quan đến biên bản kiểm kê tài sản, các bạn có thể tham khảo ngay mẫu biên bản bàn giao tài sản được sử dụng khi cần bàn giao lại tài sản đã thuê cho người chủ sở hữu của tài sản đó, Trong biên bản bàn giao tài sản cần ghi rõ thông tin về người giao, người nhận, thông tin về tài sản được bàn giao, ý kiến và chữ ký xác nhận của các bên.

Ngoài ra khi phát hiện các hành vi lừa đảo tài sản thì các bạn cần sử dụng ngay mẫu đơn tố cáo hành vị lừa đảo chiếm đoạt tài sản để gửi lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, Mẫu đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do các cá nhân lập ra để tố cáo cá nhân hoặc tổ chức nào đó.

Hiện nay, các doanh nghiệp đang sử dụng mẫu số 05-TSCĐ Biên bản kiểm kê tài sản cố định chuẩn được ban hành kèm theo thông tư số 200 và thông tư 133 của bộ tài chính. Việc theo dõi tài sản cố định của các doanh nghiệp là rất cần thiết, tránh việc xảy ra thất thoát. Bên cạnh đó, việc kiểm kê, theo dõi tài sản cố định còn có cơ sở để đối chiếu với sổ sách theo dõi của kế toán, từ đó quy trách nhiệm về vật chất nếu có sự chênh lệch.

Đơn vị:……………………………                                           Bộ phận:………………………..                                     

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

                      Ngày…………… tháng………….. năm………..

Thời điểm kiểm kê:…………. giờ……….. ngày……….. tháng ……….. năm…………..

Ban kiểm kê gồm:

– Ông/Bà:…………………………………… chức vụ………….. Đại diện…………………………. Trưởng ban

– Ông/Bà:…………………………………… chức vụ………….. Đại diện……………………………… Uỷ viên

– Ông/Bà:…………………………………… chức vụ………….. Đại diện……………………………… Uỷ viên

Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

 

STT

 

Tên TSCĐ

 

Mã số

 

Nơi sử dụng

Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch  

Ghi chú

Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại

 

Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại

 

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                           
Cộng

 

 Ngày……………………   tháng……….năm…………………….

Giám đốc                                             Kế toán trưởng                             Trưởng Ban kiểm kê

(Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch)        (Ký, họ tên)                                       (Ký, họ tên)

          (Ký, họ tên, đóng dấu)                                                                                                      

Rate this post

Có thể bạn quan tâm

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Rate this post