HomeKiến ThứcMẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức...

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức mới nhất 2018

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức được dùng trong các đơn vị nhà nước, doanh nghiệp để từ đó có những hình thức kỷ luật, khen thưởng hợp lý cho từng cá nhân. 

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức mới nhất hiện nay là văn bản thông dụng dùng trong các khối cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhằm mục đích xem xét, rà soát lại mọi tiến trình hoạt động để từ đó sớm đề ra một hình thức khen thưởng hay kỉ luật phù hợp với cá nhân nào đó. Với bản này sẽ giúp cán bộ, công viên chức nhận xét đánh giá về quá trình tu dưỡng rèn lượng, kèm theo đó là ý kiến cuối cùng cùa Thủ trưởng đơn vị có liên quan.

Để việc đánh giá được chính xác, người làm đơn cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

– Bảo đảm đúng thẩm quyền: cán bộ do cấp có thẩm quyền quản lý đánh giá; công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá. Cấp nào, người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

– Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức.

– Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

– Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

– Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

Trên đây là mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức 2018 nhà nước mới nhất theo quy định đề ra mà chúng tôi muốn gửi tới cho các bạn độc giả tiện tham khảo tải miễn phí về sử dụng ngay. Bản nhận xét đánh giá cán bộ công viên chức này là biểu mẫu cần thiết dành cho những người đang hoạt động trong khối nhà nước.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ  

Họ và tên cán bộ,  công chức, viên chức: ……………………………..Mã số:…………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………..Ngạch bậc lương:…………………….

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………………………..

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được phân công

(Ngoài việc tự nhận xét về kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý cần tự nhận xét về năng lực lãnh đạo, quản lý; kết quả hoạt động của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp, đoàn kết quần chúng)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Tinh thần kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Tinh thần phối hợp trong công tác:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Tính trung thực trong công tác:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Lối sống đạo đức:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b) Hoàn thành nhiệm vụ;

c) Không hoàn thành nhiệm vụ.

                                                                                 Ngày….. tháng….. năm……

                                                                               Người tự nhận xét

                                                                              (Ký tên)  

II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

(Ghi tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của tập thể).

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

(Phần này do Thủ trưởng trực tiếp ghi).

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

STT

Nội dung

Xếp loại

Ghi chú

1

Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước

2

Kết quả công tác

3

Tinh thần kỷ luật

4

Tinh thần phối hợp trong công tác

5

Tính trung thực trong công tác

6

Lối sống đạo đức

7

Tinh thần học tập nâng cao trình độ

8

Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân

9

Năng lực, lãnh đạo quản lý

Kết luận: ………………………………..: 

                                               Ngày….. tháng…. năm….

                                          Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

                                           (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Rate this post

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee