Mẫu Báo cáo quyết toán quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách mới nhất 2018

Mẫu Báo cáo quyết toán quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là mẫu báo cáo được ban hành kèm theo Thông tư 137/2017/TT-BTC lập ra nhằm mục đích báo cáo và thống kê các khoản tiền về quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách kèm theo đơn vị dự toán cấp trên, đơn vị dự toán cấp I. Nội dung chi tiết về mẫu đơn này có thể tham khảo ngay dưới đây.

Mẫu Báo cáo quyết toán quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Theo Thông tư 137/2017/TT-BTC được ban hành về các quy định như xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp các quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Trong đó có khá nhiều các báo cáo quyết toán như về vốn hay phí dự trữ quốc gia (nếu có), báo cáo tài chính năm hay báo cáo quyết toán năm và báo cáo quyết toán quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách sẽ được lập theo biểu mẫu số 01 được ban hành kèm theo Thông tư số 137.

Mẫu báo cáo này sẽ bao gồm các yếu tố chính như Tên quỹ, Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm, Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm Chênh lệch nguồn vốn trong năm và Dự nguồn đến cuối năm. Sau đó người lập biểu sẽ ký, ghi rõ họ tên và xin dấu xác nhận của Thủ trưởng đơn vị kèm theo dấu xác nhận.

Mẫu Báo cáo quyết toán quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách bạn có thể tham khảo thêm tại: 

Mu biu s 01

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM...
(Dùng cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, đơn vị dự toán cấp trên, đơn vị dự toán cấp I) Đơn vị: đồng

STT TÊN QUỸ NGUỒN ĐN 31/12/… (năm trước) (1) K HOẠCH NĂM… THỰC HIỆN NĂM… DƯ NGUN ĐN 31/12/…
TỔNG NGUỒN VỐN PHÁT SINH TRONG NĂM (2) TNG SỬ DỤNG NGUN VN TRONG NĂM (3) CHÊNH LỆCH NGUỒN TRONG NĂM TNG NGUỒN VN PHÁT SINH TRONG NĂM (2) TNG SỬ DỤNG NGUN VN TRONG NĂM (3) CHÊNH LỆCH NGUN TRONG NĂM
TNG S TRONG ĐÓ: H TRỢ TỪ NSTW (nếu có) TNG S TRONG ĐÓ: H TRỢ TỪ NSTW (nếu có)
A B 1 2 3 4 5=2-4 6 7 8 9=6-8 10=1+6-8
1 Quỹ…
2 Quỹ…
3 ….

Ghi chú:

(1) Đối với các quỹ bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) là s dư Quỹ.

(2) – Đối với các quỹ bảo hiểm: phạm vi bao gồm thu tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ quy định, thu lãi từ hoạt động đầu tư quỹ.

– Đối với các quỹ khác: phạm vi bao gồm vốn thu hồi nợ vay, NSNN cấp, vn huy động, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, thu tài chính quỹ.

(3) – Đối với các Quỹ Bảo hiểm: phạm vi bao gồm chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chi phí hoạt động quản lý và đầu tư của hệ thng Bảo hiểm xã hội VN.

– Đối với các Quỹ kc: phạm vi bao gồm cho vay đầu tư; hỗ trợ lãi suất; tài trợ không hoàn lại; chi tài chính Quỹ, bao gồm cả chênh lệch thu lớn hơn chi Quỹ (nếu có).

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ và tên)
Ngày   tháng   năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Rate this post

Có thể bạn quan tâm