HomeKiến ThứcMẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty cổ phần...

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty cổ phần và TNHH hai thành viên trở lên

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên được sử dụng để ghi lại nội dung cuộc họp hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, nêu rõ các vấn đề họp bàn đã được thông qua với sự tham gia của các thành viên nào, làm căn cứ pháp lý giải quyết các vấn đề phát sinh sau này.

Biên bản họp Hội đồng thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau:

– Ghi rõ thời gian, địa điểm mục đích cuộc họp

– Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện ủy quyền của thành viên không dự họp

– Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề biểu quyết

– Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành đối với từng vấn đề biểu quyết;

– Các quyết định được thông qua

– Người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp kí và ghi rõ họ tên.

Người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.

Điều kiện cần thiết để có thể tiến hành cuộc họp Hội đồng thành viên là có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ do công ty quy định.

Khoản 3 Điều 59 Luật Doanh Nghiệp liệt kê rõ ràng rằng: Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên theo Điều lệ công ty quy định.

Phiên họp Hội đồng Thành viên có thể được phép kéo dài không quá 30 ngày, kể từ ngày khai mạc cuộc họp đó.

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên liên quan đến những quyết định trong công ty và căn cứ để duy trì hoạt động công ty. Đó chính là căn cứ để xác nhận các nội dung các cổ đông công ty trao đổi, thống nhất.

Công ty TNHH ….
Số ../…/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ————————————-
Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm ….

                                                    

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 Hôm nay, vào lúc … giờ  … ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty TNHH …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:

  1. Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu………..chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

  1. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.
  1. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.
  2.  Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.
  3. Bà …… – Thư ký cuộc họp

– Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

 

  1. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

  ** Thay đổi thành viên từ Ông/Bà…….do không thực hiện việc cam kết góp vốn lần cuối vào ngày….. Phần vốn này do ông/bà ……… góp thay cho ông/bà……   chiếm ….% vốn điều lệ.

Ông (bà) ….. trở thành thành viên của công ty.

* Cơ cấu vốn mới như sau:

 – Ông/Bà…………. (thành viên mới do góp bù ) góp ……. đồng – …….%

 – Ông/Bà…………. góp ……. đồng – …….%

 – Ông/Bà…………. góp ……. đồng – …….%

 – Ông/Bà…………. góp ……. đồng – …….%

* Sửa Điều …… và Điều …… trong điều lệ công ty TNHH ……….. về cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

Cơ cấu vốn mới như sau:

– Ông/Bà…………. (thành viên mới do góp bù) góp ……. đồng – …….%

 – Ông/Bà…………. góp ……. đồng – …….%

 – Ông/Bà…………. góp ……. đồng – …….%

 – Ông/Bà…………. góp ……. đồng – …….%

  1. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi thành viên nêu trên và sửa điều … trong điều lệ công ty

  1. Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành: ….. phiếu/……. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

– Số phiếu không tán thành:0 phiếu

– Không có ý kiến: 0 phiếu

  1. Hội đồng thành viên quyết định: thông qua việc thay đổi thành viên và điều lệ công ty như nêu trên. Giao Ông /Bà……….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 Buổi họp kết thúc vào lúc … giờ …. cùng ngày

Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký

Lưu ý: Doanh nghiệp lưu bản chính biên bản họp tại sổ biên bản của công ty, nộp bản sao tại cơ quan đăng ký kinh doanh, có thể tham khảo hình thức sao y  sau đây:

SAO Y BẢN CHÍNH
Công ty TNHH …….

Số :…./SY/….

TPHCM, ngày   tháng   năm

Giám đốc

(ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:                                                                      

-P.ĐKKD-Sở KH-ĐT;                            

-Các thành viên.

 

 

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee