Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ thanh lý hợp đồng mới nhất

Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ thanh lý hợp đồng mới nhất được lập ra nhằm thỏa thuận giữa bên giao và bên nhận, đảm bảo tính chuẩn xác hợp pháp thực hiện theo đúng hợp đồng đã kí kết trước đó từ hai bên. Đây được xem là biên bản kiểm nghiệm, chính thức bàn giao cho bên nhận sau khi hoàn thành xong mọi quy trình lắp đặt, giao hàng đầy đủ không thiếu đúng với đơn đặt hàng ban đầu.

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ là căn cứ để 2 bên thanh lý hợp đồng đã thỏa thuận ký kết trước đó. Các nội dung chính cần trình bày trong biên bản là thông tin về sản phẩm, dịch vụ, số hợp đồng, thời gian, địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao. Thông tin về 2 bên tham gia kiểm nghiệm cần ghi chép rõ ràng để làm căn cứ đối chiếu sau này.

Biên bản này có những nội dung quan trọng cần phải thể hiện đầy đủ như thông tin của 4 bên tham gia nghiệm thu như: trưởng ban kiểm nghiệm, thành viên ban kiểm nghiệm, đại diện cung ứng, đại diện sử dụng. Ngoài ra, kết quả kiểm tra sản phẩm hay dịch vụ đều phải được thể hiện rõ.

Phần nội dung quan trọng nhất trong biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ là phần kết quả kiểm tra nghiệm thu. Nếu cùng lúc nghiệm thu nhiều sản phẩm, dịch vụ các bạn có thể lập bảng ghi rõ mô tả sản phẩm, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, yêu cầu đơn hàng, kết quả kiểm qua. Cuối cùng là kết luận của ban kiểm nghiệm.

Ngoài ra, để tránh những sai sót không mong muốn các bạn có thể chuẩn bị thêm biên bản giao nhận để thực hiện ghi chép việc giao nhận hàng hóa, giấy tờ khi cần thiết sao cho rõ ràng và chi tiết nhất. Việc thỏa thuận ký kết biên bản giao nhận sẽ giúp hai bên có căn cứ ràng buộc trách nhiệm với nhau và đảm bảo được quyền lợi của các bên khi không may xảy ra tranh chấp.

Để hiểu rõ hơn về nội dung biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ, các bạn có thể tải những mẫu mới nhất đầy đủ những thông tin, giúp tiết kiệm thời gian và hiệu quả công việc nhanh chóng.

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

– – – oOo – – –

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

 Soá: ………………………… 

–        Caên cöù  hôïp ñoàng kinh teá soá: …………………… vaø phuï luïc hôïp ñoàng soá ……………..kyù  ngaøy     thaùng      naêm 2012 giöõa tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa  vaø Coâng ty ………………………………………….

 

   Hoâm nay, ngaøy ……. thaùng …….  naêm 2012

 

         Chuùng toâi goàm coù:

 

BEÂN A:  TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA.

Địa chỉ             :           268 Lý Thường Kiệt – P14 – Q10 – TPHCM

Điện thoại        :          (08)-38654357                        Fax: (84.8) 38654357

Số tài khoản    :           1523.1.1056923; 8123.1.1056923;3712.1.1056923

Tạị                   :           Kho bạc Nhà nước Quận 10 TP.HCM

Mã số thuế      :           0303841523

Người đại diện:           : PGS.TS Vuõ Ñình Thaønh    – Chöùc vuï : Hieäu tröôûng

Cơ quan quản lý sử dụng : Khoa (Phong, Ban, Trung tâm………….)          

 

Beân B: COÂNG TY …………………………………………………………………………………………………………..

Ñòa chæ            : ………………………………………………………………………………………………………………….

Ñieän thoaïi       : (84-4) 3…………………………               Fax             :  (84-4)…………………

Soá taøi khoaûn  : ………………………………………….

Taïi ngaân haøng: Ngaân haøng ……………………………………… – Chi nhaùnh …………….

Ngöôøi ñaïi dieän:  OÂng (Baø) …………………………………………               – Chöùc vuï :  Giaùm ñoác

 

Hai bên đồng thống nhất tiến hành thanh lý hợp đồng số :………………………………… vaø phuï luïc hôïp ñoàng soá :…………………kyù  ngaøy  thaùng     naêm 2012 với các điều  khoản cụ thể như sau:

Điều 1: Bên B đã bàn giao và Bên A đã nghiệm thu đúng và đủ danh mục hàng hóa cung cấp theo hợp đñoàng soá: ………………………vaø phuï luïc hôïp ñoàng soá ………………….kyù  ngaøy     thaùng     naêm 2012 cuï theå nhö sau:

STT TÊN THIẾT BỊ Xuất xứ SL

(BỘ)

Đơn giá

(VND)

Thành tiền

(VND)

I Hệ thống ống thổi khảo sát khí động học cánh quạt gió Hãng Leybold

 

Xuất xứ Đức

1 200.000.000 200.000.000
         
II Hệ thống khảo sát pin nhiên liệu 50 W –  Instructor Training System Hãng Heliocentris/

Xuất xứ Đức

1 700.000.000 700.000.000
 

 

       
Toång coäng 900.000.000
Thueá VAT (10%) 90.000.000
TỔNG THANH TOÁN ( đã bao gồm VAT ) 990.000.000
Bằng chữ: Chín traêm chín möôi trieäu ñoàng chaün

Điều 2: Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng, Thiết bị đúng về số lượng, chất lượng và qui cách. Thiết bị vận hành tốt, đạt yêu cầu kỹ thuật. Bên A có trách nhiệm sử dụng đúng chức năng, mục đích…. theo như hướng dẫn của Bên B và hướng dẫn của nhà sản xuất. Bên B có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đúng cam kết về bảo hành theo như hợp đồng đã ký giữa hai bên cho các thiết bị do bên B cung cấp.

 Điều 3: Bên A có trách nhiệm thanh toán đủ 100% toàn bộ trị giá hợp đồng cho Bên B theo đúng quy định của hợp đồng. Cụ thể như sau:

            + Tổng giá trị hợp đồng là 990,000,000 đồng ( Bằng chữ : Chín traêm chín möôi trieäu ñoàng chaün)

            +Tổng giá trị nghiệm thu là 990,000,000 đồng ( Bằng chữ : Chín traêm chín möôi trieäu ñoàng chaün)

            + Bên A đã tạm ứng trước 30% giá trị hợp đồng đợt I: ……………..đồng ( Bằng chữ: Ba traêm chín möôi saùu  triệu đồng chẵn ./.).

            + Vậy số tiền Bên A phải thanh toán cho Bên B 70% giá trị hợp đồng còn lại là : …………….. đồng ( Bằng chữ: Naêm traêm chín möôi boán triệu đồng chẵn ./.)

            + Hợp đồng số ……………………… vaø phuï luïc hôïp ñoàng soá ………………….kyù ngaøy   thaùng     naêm 2012 không còn hiệu lực tính từ ngày bên B nhận đủ tiền thanh toán và cho đến hết thời gian bảo hành thiết bị.

Điều 4: Hai bên đồng ý ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng với các điều khoản trên. Không bên nào được tự ý sửa chữa, thay đổi Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng được lập thành 06 bản. Bên A giữ 04 bản, bên B giữ 02 bản có giá trị như nhau.

ÑAÏI DIEÄN BEÂN A

                          Hiệu trưởng

ÑAÏI DIEÄN BEÂN B

Giám đốc

 

 PGS.TS VŨ ĐÌNH THÀNH                                ……………………………………….                                              

 

Rate this post

Có thể bạn quan tâm

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Rate this post