HomeKiến ThứcMẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất 2018...

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất 2018 bộ tài nguyên môi trường cấp

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất 2018 bộ tài nguyên môi trường cấp: Theo phát triển của xã hội, nhu cầu sử dụng đất ngày càng nhiều, với nhiều mục đích khác nhau. Vì vậy, bạn cần biết về mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Luật đất đai năm 2013 không đưa ra một khái niệm cụ thể về chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, tại Điều 57 có đề cập đến các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

– Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.

– Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.

– Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

– Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

– Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

– Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Khi chuyển mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

– Biên bản xác minh thực địa;

– Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư.

– Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

– Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi :………………………………………………………………..

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )

1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất  (Viết chữ in hoa)………………………………………..

  1.2 Địa chỉ………………………………………………………………………………………………

2. Thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng:

   2.1. Thửa đất số:………………………………; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………………………..;

   2.3. Địa chỉ tại:   ……………………………………………………………… ……………………………………………………………;

   2.4. Diện tích thửa đất:………………. m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:………………………………;                     

   2.6. Thời hạn sử dụng đất:……………………….;

   2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: ………………………………………………. …………………………………..;   

   2.8. Tài sản gắn liền với đất…………………………………………………………………….

    2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai :  ……………………………………………………….

    2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

        – Số phát hành:…………………… (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

        – Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:……………….., ngày cấp …../…../……..

3. Mục đích sử dụng đất xin được chuyển sang  …………………………………………………………………………………………………………………………..
4- Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên

      – …………………………………………………………………………………………………………………..

      – …………………………………………………………………………………………………………………..

      – …………………………………………………………………………………………………………………..

      – …………………………………………………………………………………………………………………..

      – ……………………………………………………………………………………………………………………    

            Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

                                                      ….., ngày …. tháng năm ……

                                                   Người viết đơn

                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

 

II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày….. tháng…. năm …..

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Hướng dẫn viết đơn

– Đơn này dùng trong các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

– Đề gửi: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi có đất.  

–  Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

– Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất hiện đang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Điểm 3 ghi rõ mục đích sử dụng đất mà người sử dụng đất xin được chuyển sang; trường hợp chuyển mục đích một phần diện tích thửa đất thì ghi thêm diện tích xin chuyển mục đich sử dụng;

– Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee