HomeKiến ThứcMẫu đơn xin khiếu nại có hướng dẫn mới nhất 2018

Mẫu đơn xin khiếu nại có hướng dẫn mới nhất 2018

Mẫu đơn xin khiếu nại có hướng dẫn mới nhất 2018: là mẫu đơn được sử dụng mỗi khi các công dân có vấn đề phát sinh nào đó cần làm đơn để gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan đề nghị được giải quyết theo đúng pháp luật khi quyền lợi hợp pháp đã bị xâm phạm. Các bạn có thể tham khảo mẫu đơn khiếu nại có hướng dẫn này ngay sau đây để tìm hiểu về cách sử dụng hay cách viết đơn một cách chi tiết và chính xác nhất để được các cơ quan tiếp nhận xử lý theo đúng quy định.

Mẫu đơn xin khiếu nại có hướng dẫn

Mẫu đơn xin khiếu nại có hướng dẫn này bao gồm các hướng dẫn cụ thể giúp cho các công dân hay các cá nhân dễ hiểu, dễ viết và quan trọng là đề cập được nguyện vọng của bản thân mình, các phần của đơn này sẽ bao gồm tên của người khiếu nại, tên đối tượng bị khiếu nại, nội dung khiếu nại, tóm tắt tổng quát lại vụ việc khiếu nại, những quyền hay lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, quá trình khiếu nại, những yêu cầu kèm theo của người khiếu nại và cam kết của người khiếu nại có trong đơn.

Bên cạnh việc hoàn thành các mục có trong mẫu đơn xin khiếu nại có hướng dẫn thì các bạn cũng nên tìm hiểu thêm về luật khiếu nại số 02/2011/GH13 để tự bản thân có thể biết được các quy định về việc làm đơn khiếu nại, quy trình giải quyết vụ việc khiếu nại theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành. Việc nắm được luật khiếu nại này sẽ giúp mọi người được chủ động hơn trong việc thực hiện hay hoàn tất các thủ tục hành chính và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ có liên quan.

Tham khảo thêm mẫu đơn xin khiếu nại có hướng dẫn này tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- ***——-

Hà Nội, ngày … tháng … năm…… 

ĐƠN XIN KHIẾU NẠI

Kính gửi: (Đề đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết)

 1. Người khiếu nại:………………………………………………………………………………………………………
 2. Đối tượng bị khiếu nại:……………………………………………………………………………………………..
 3. Nội dung khiếu nại:………………………………………………………………………………………………….

Tóm tắt vụ việc khiếu nại:…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm:………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại:…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Những yêu cầu của người khiếu nại:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Cam kết của người khiếu nại:……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Tài liệu gửi theo đơn:

1……………………………………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………………………………………………………………….

Người khiếu nại
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú giải:

Những nội dung ghi trong đơn khiếu nại

 1. Người khiếu nại.
 2. Trường hợp người khiếu nại là cá nhân.

Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại, nếu có người đại diện thì ghi rõ họ tên của người đại diện và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu nại.

 1. Trường hợp người khiếu nại là cơ quan, tổ chức.

Phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, địa chỉ cơ quan tổ chức đó.

 1. Đối tượng bị khiếu nại.

Ghi rõ khiếu nại về việc gì, nếu khiếu nại về:

 1. Quyết định hành chính: Phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.
 2. Về hành vi hành chính: Phải ghi rõ họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính.
 3. Nội dung khiếu nại.
 4. Tóm tắt việc khiếu nại: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.
 5. Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm: phải ghi rõ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (như đã nêu ở trên) đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình.
 6. Quá trình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại.

Ghi rõ đã gửi đơn đến cơ quan nào; đã được những cơ quan nào giải quyết và kết quả giải quyết.

 1. Những yêu cầu của người khiếu nại.

Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, những yêu cầu đó có thể là: khôi phục quyền và lợi ích, đòi bồi thường và mức độ bồi thường.v.v…

 1. Cam kết của người khiếu nại.
 2. Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn và tính chính xác của tài liệu kèm theo.
 3. Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án.
 4. Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có): Bao gồm các quyết định, văn bản trả lời của cơ quan, ảnh, sơ đồ… có giá trị chứng minh cho nội dung khiếu nại; phải ghi theo thứ tự thời gian, trung thực, rõ ràng chính xác.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee