HomeKiến ThứcMẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp năm...

Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp năm 2018

Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp là mẫu đơn được cá nhân tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin về việc được xuất, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp. Mẫu đơn nêu rõ tên loại cây trồng, số lượng, nguồn gốc, mục đích xuất khẩu và thời gian xuất khẩu.

Giống cây trồng lâm nghiệp chính là một số giống có trong danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, nhưng do được trồng phổ biến, có số lượng lớn, giá trị kinh tế cao nên cần được quản lý chặt chẽ theo thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống. Do vậy những giống này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố riêng trong danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính.

Tổ chức, cá nhân muốn khai thác và sử dụng nguồn gen cây rừng nói ở khoản 3 và khoản 4 của Điều 4 phải gửi đơn (theo mẫu biểu số 01- Phụ lục 1) cùng văn bản đồng ý của đơn vị đang lưu giữ nguồn gen tới Vụ Khoa học công nghệ – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét giải quyết.

Hồ sơ xin công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới gồm: đơn theo mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp, kết quả khảo nghiệm hoặc sản xuất thử và xác nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi khảo nghiệm hoặc sản xuất thử. Hồ sơ xin công nhận giống mới được gửi về Vụ Khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong thời hạn 30 ngày sau khi nhận đơn, Vụ Khoa học công nghệ căn cứ mức độ quý hiếm và khả năng lưu giữ nguồn gen để trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét quyết định cấp phép cho tổ chức, cá nhân đứng đơn.

Thời hạn cấp phép trao đổi nguồn gen với nước ngoài có giá trị trong 60 ngày, thời hạn cấp phép khai thác và sử dụng nguồn gen trong nước có giá trị 5 năm. Hết thời hạn trên, người được cấp phép phải có đơn xin gia hạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp phép mới nếu đủ điều kiện.  

Để hoàn thiện bộ hồ sơ, chúng tôi sẽ cung cấp mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp mới và chính xác nhất. Quý vị có nhu cầu có thể tải về để phục vụ nhu cầu làm việc.

Tên đơn vị cấp trên
Tên tổ chức, cá nhân đứng đơn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: ………………………..

V/v: xin nhập khẩu/xuất khẩu giống LN

…………., ngày….tháng….năm…

Kính gửi: Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Căn cứ Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số…..ngày….. và Thông tư số 62/2001/TT-BNN ngày 5/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT “Hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định số …./…../QĐ-TTg ngày …./…../……. của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ …….-…….., …….(Tên tổ chức…/cá nhân)………. Làm đơn đề nghị Cục Lâm nghiệp thẩm định và cho phép xuất khẩu/nhập khẩu giống cây lâm nghiệp sau đây:

  1. Tên loài cây:………………………………………………………………………………………………………..

– Tên khoa học:……………………………………………………………………………………………………….

– Tên Việt Nam:……………………………………………………………………………………………………….

  1. Số lượng:……………………………………………………………………………………………………………

– Hạt giống/lô giống: ……….. kg

– Cây giống/dòng vô tính: ………số cây/dòng vô tính

  1. Nguồn gốc, xuất xứ giống (kèm theo lý lịch nguồn giống):
  2. Mục đích xuất khẩu/nhập khẩu giống:
  3. Thời gian xuất khẩu/nhập khẩu giống: từ ngày…….tháng……năm…..
  4. Cửa khẩu xuất khẩu/nhập khẩu giống: Cửa khẩu/sân bay/bưu điện…….
Nơi gửi:

– Như trên;

– Sở NN&PTNT tỉnh…. (để xác nhận, nếu là tổ chức cá nhân ở địa phương);

– Lưu

Trưởng đơn vị/cá nhân
(Chữ ký và con dấu nếu có)

 

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee