HomeKiến ThứcMẫu giấy đăng ký sử dụng bổ sung tài khoản ngân hàng...

Mẫu giấy đăng ký sử dụng bổ sung tài khoản ngân hàng mới nhất 2018

Mẫu giấy đăng ký sử dụng bổ sung tài khoản ngân hàng mới nhất 2018: Đăng ký bổ sung hay đăng ký mới tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư là khi doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp đã có 1 tài khoản ngân hàng, mở thêm tài khoản ngân hàng mới thì phải nộp hồ sơ bổ sung thông tin đăng ký thuế tại sở kế hoạch đầu tư. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến những mẫu giấy đăng ký sử dụng bổ sung tài khoản chính xác nhất cho những người có nhu cầu tìm hiểu.

Quy định tại Điều 9, thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế như sau:

“Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có sự thay đổi, bổ sung tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng kí thuế theo mẫu số 08/MST ban hành kèm theo thông tư này”.

Nếu nộp chậm sau 10 ngày kể từ ngày được cấp tài khoản ngân hàng sẽ bị phạt hành chính theo thông tư 166/2013/TT-BTC tại Điều 7. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định:

– Chậm từ 1 đến 10 ngày: Phạt cảnh cáo nếu có tình tiết giảm nhẹ

– Chậm từ 1 đến 30 ngày: Phạt từ 400.000 đến 1.000.000

– Chậm 30 ngày trở lên: Phạt từ 800.000 đến 2.000.000

Theo đó, hồ sơ bao gồm mẫu giấy đăng ký sử dụng bổ sung tài khoản. Nếu người đi nộp hồ sơ không phải là đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền. Mẫu: ủy quyền. CMND pho to của người nộp hồ sơ. Đóng dấu giáp lai nếu in một mặt trên 2 tờ. Các bạn lưu ý tất cả hồ sơ sau khi ký tên đóng dấu thì các bạn phải scan lại ở định dạng PDF, scan từng file không scan chung vào một file.

Đây là điều khoản bắt buộc, do đó các công ty, doanh nghiệp cần nghiêm chỉnh thực hiện. Với mẫu giấy đăng ký sử dụng bổ sung tài khoản có thể tải về để sử dụng theo đúng quy định.

`                                             

                                                                        Mẫu số: 01a/MTK

 

GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

VÀ MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ

                                                                                                       Mã số hồ sơ: (1)…………………

Kính gửi Kho bạc Nhà nước:……………………………………………………………………………………….

Tên đơn vị:……………………………………………………Mã ĐVQHNS….………………………………….

QĐ thành lập số: (2)……………Do cơ quan: (3)…………………..…….Cấp ngày/tháng/năm: (4)………………..

Tên cơ quan cấp trên: ………………………………………………………………………………………………

Họ và tên Chủ tài khoản: ……………………………… ………………………………………………………………..

QĐ bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản số……….……….….… Ngày/tháng/năm……………………………………..

CMND số:………………………………………..Cấp: ngày/tháng/năm. Nơi cấp……………………………….

Họ và tên Kế toán trưởng: ……………………………… ……………………………………………………………..

QĐ bổ nhiệm chức vụ của Kế toán trưởng ……….……….….… Ngày/tháng/năm……………………………………..

Tài khoản đề nghị đăng ký sử dụng: (5)……………… …………………………………………………………..

Để giao dịch về : (6)……………………………………………………………………………………………….

Mẫu dấu, mẫu chữ ký:

Chữ ký thứ nhất

(01 Chủ tài khoản và 03 người được ủy quyền )

Chữ ký thứ hai

( 01 Kế toán trưởng và 02 người được ủy quyền)

Chủ tài khoản

Họ tên: …………………….

Chức vụ: …………………..                                   

 

1 ………………………………

2 ……………………………..

Kế toán trưởng

Họ tên:………………………

 

1 ………………………………

2 ………………………………

Người được uỷ quyền

Họ tên: …………………….

Chức vụ: …………………..                                   

 

1 ………………………………

2 ………………………………

Người được uỷ quyền

Họ tên: …………………….

Chức vụ: …………………..                                   

 

1 ………………………………

2 ………………………………

Người được uỷ quyền

Họ tên: …………………….

Chức vụ: …………………..                                   

 

1 ………………………………

2 ………………………………

Người được uỷ quyền

Họ tên: …………………….

Chức vụ: …………………..                                   

 

1 ………………………………

2 ………………………………

Người được uỷ quyền

Họ tên: …………………….

Chức vụ: …………………..                                   

 

1 ………………………………

2 ………………………………

 

  Mẫu dấu:             (1)                                           (2)

 

 

Mẫu chữ ký số (1) và (2) của người ký chữ ký thứ nhất và người ký chữ ký thứ hai phải giống nhau.

 

                                                      …………, ngày……. tháng……. năm ……..

                                                  Chủ tài khoản

                                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

                                                 

DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kho bạc Nhà nước đồng ý theo yêu cầu đăng ký sử dụng tài khoản của đơn vị:

Số tài khoản: (7)…..…….…………………Tên tài khoản: (8)…….……………………………………………

Ngày bắt đầu hoạt động:………………………………… Có giá trị đến ngày:…………………………………

Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy định.

                                                                                                                                 Duyệt y

              Trưởng phòng (bộ phận) kế toán                                           …………, ngày……. tháng……. năm ……..

                           (Ký, ghi rõ họ tên)                                                              Giám đốc

                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Lưu ý:

(1): KBNN ghi theo số thứ tự của đơn vị trên sổ đăng ký sử dụng tài khoản mẫu số 04/MTK

(2),(3),(4): Ghi số quyết định, tên cơ quan ra quyết định, ngày/tháng/năm của quyết định

(5),(6): Nếu đơn vị có nhiều nguồn kinh phí, chủ đầu tư có nhiều dự án phải đăng ký sử dụng nhiều TK tương ứng, sử dung Bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết mẫu số 06/MTK; ghi rõ giao dịch về TK dự toán/tiền gửi/ TK có tính chất tiền gửi

(7),(8): Đối với TK dự toán ghi theo mã tài khoản dự toán TK 95x (nếu đơn vị có nhiều nguồn vốn, chủ đầu tư có nhiều dự án phải đăng ký sử dụng nhiều TK tương ứng, KBNN ghi rõ số và tên tài khoản trên Bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết), KBNN hạch toán, ghi số tài khoản chi ngân sách theo chứng từ thực tế phát sinh: thực chi, tạm ứng, ứng trước…

 

 Mẫu số: 01b/MTK

GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG BỔ SUNG TÀI KHOẢN

(Sử dụng cho trường hợp đơn vị không có thay đổi về hồ sơ pháp lý hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký)

                                                                                                                Mã số hồ sơ : (1)…………………

Kính gửi Kho bạc Nhà nước:……………………………………………………………………………………….

Tên đơn vị:……………………………………………………Mã ĐVQHNS….………………………………….

QĐ thành lập số: (2)………Do cơ quan: (3)…………………..…….Cấp ngày/tháng/năm : (4)……………………

Tên cơ quan cấp trên: ………………………………………………………………………………………………

Họ và tên Chủ tài khoản: ……………………………… ………………………………………………………………..

CMND số:………………………………………..Cấp: ngày/tháng/năm…… . Nơi cấp…………………………

QĐ bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản số……….……….….… Ngày/tháng/năm……………………………………..

Họ và tên Kế toán trưởng: ……………………………… ……………………………………………………………..

QĐ bổ nhiệm chức vụ của Kế toán trưởng ……….……….….… Ngày/tháng/năm……………………………………..

Tài khoản đăng ký sử dụng: (5)……………..……… Để giao dịch về : (6)…….……………………………….

                                                                                  ……, ngày….…tháng….…năm…….

                                                                                                               Chủ tài khoản

                                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 Kho bạc Nhà nước đồng ý theo yêu cầu đăng ký và sử dụng bổ sung tài khoản của đơn vị:

Số tài khoản: (7)………..…………………Tên tài khoản: (8)………………………………………

Ngày bắt đầu hoạt động:………………………..………Có giá trị đến ngày:……………………..………………

Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy định.

                                                                                                             Duyệt y

 Trưởng phòng (bộ phận) Kế toán                               …………, ngày……. tháng……. năm ……..

               (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                 Giám đốc

                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý:

(1): KBNN ghi theo Mã số hồ sơ lần đầu của đơn vị

(2) (3) (4): Ghi số quyết định, tên cơ quan ra quyết định, ngày/tháng/năm của quyết định đã gửi KBNN

(5) (6): Nếu đơn vị có nhiều nguồn kinh phí, Chủ đầu tư có nhiều dự án hoặc dự án thuộc nhiều nguồn vốn, nhiều cấp ngân sách phải đăng ký và sử dụng nhiều TK, đơn vị lập Bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết mẫu số 06/MTK; ghi rõ giao dịch về TK dự toán/ tiền gửi/ TK có tính chất tiền gửi

(7) (8): Đối với TK dự toán ghi theo mã tài khoản dự toán TK 95x (nếu đơn vị có nhiều nguồn vốn, Chủ đầu tư có nhiều dự án phải đăng ký sử dụng nhiều TK tương ứng, KBNN ghi rõ số và tên tài khoản trên Bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết), KBNN hạch toán, ghi mã số tài khoản chi ngân sách theo nội dung chứng từ thực tế phát sinh: Thực chi, tạm ứng, ứng trước…

                                             Mẫu số: 02/MTK

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ

(Sử dụng cho trường hợp đơn vị có thay đổi về hồ sơ pháp lý hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký)

                                                                                                      Mã số hồ sơ: (1) ………………

             

Kính gửi Kho bạc Nhà nước:……………………………………………………………………………………….

Tên đơn vị: (2)…………………..…………………………………….…Mã ĐVQHNS:…………………………

QĐ thành lập số: (3)………Do cơ quan:(4)…………………..…….Cấp Ngày/tháng/năm : (5)…………………….

Tên cơ quan cấp trên: ………………………………………………………………………………………………

Họ và tên Chủ tài khoản: ……………………………… ………………………………………………………………..

CMND số:………………………………………..Cấp: ngày/tháng/năm……..…Nơi cấp………………………..

QĐ bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản số……….……….….… Ngày/tháng/năm……………………………………..

Họ và tên Kế toán trưởng: ……………………………… ………………………………………………………………

QĐ bổ nhiệm chức vụ của Kế toán trưởng ……….……….….… Ngày/tháng/năm………………………………………

Thay đổi này áp dụng đối với tài khoản: (6)….………………..……… ……………………………………………….

Lý do thay đổi: (7)…………………………………………………………………………………………….

Mẫu dấu, mẫu chữ ký:

Chữ ký thứ nhất

(01 Chủ tài khoản và 03 người được ủy quyền)

Chữ ký thứ hai

(01 Kế toán trưởng và 02 người được ủy quyền)

Chủ tài khoản

Họ tên: …………………….

Chức vụ: …………………..                                   

 

1 ………………………………

2 ……………………………..

Kế toán trưởng

Họ tên:………………………

 

1 ………………………………

2 ………………………………

Người được uỷ quyền

Họ tên: …………………….

Chức vụ: …………………..                                   

 

1 ………………………………

2 ………………………………

Người được uỷ quyền

Họ tên: …………………….

Chức vụ: …………………..                                   

 

1 ………………………………

2 ………………………………

Người được uỷ quyền

Họ tên: …………………….

Chức vụ: …………………..                                   

 

1 ………………………………

2 ………………………………

Người được uỷ quyền

Họ tên: …………………….

Chức vụ: …………………..                                   

 

1 ………………………………

2 ………………………………

Người được uỷ quyền

Họ tên: …………………….

Chức vụ: …………………..                                   

 

1 ………………………………

2 ………………………………

  Mẫu dấu:             (1)                                           (2)

 

Mẫu chữ ký số (1) và (2) của người ký chữ ký thứ nhất và người ký chữ ký thứ hai phải giống nhau.

                    …………, ngày……. tháng……. năm ……..

                                Chủ tài khoản

                       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

                                                                  

DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kho bạc Nhà nước đồng ý theo yêu cầu đăng ký sử dụng tài khoản của đơn vị:

Số tài khoản:(8)……….…………………Tên tài khoản:(9)……………………………………………………

Ngày bắt đầu hoạt động:……………………………..Có giá trị đến ngày:……………………………………….

Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy định.  

                        Duyệt y

 …………, ngày……. tháng……. năm ……..

 

Trưởng phòng (bộ phận) Kế toán                                                       Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Lưu ý:

(1): KBNN ghi theo Mã hồ sơ lần đầu của đơn vị

(2): ghi theo mẫu dấu đăng ký

(3) (4) (5): Ghi số quyết định, tên cơ quan ra quyết định, ngày/tháng/năm của quyết định

(6): Nếu đơn vị có nhiều nguồn vốn, chủ đầu tư có nhiều dự án sự thay đổi áp dụng đối với nhiều TK tương ứng,  sử dụng Bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết

(7): Ghi rõ nội dung thay đổi do thay đổi hồ sơ, mẫu dấu, mẫu chữ ký thứ nhất, mẫu chữ ký thứ hai

(8) (9): Đối với TK dự toán ghi theo mã tài khoản dự toán TK 95x (nếu đơn vị có nhiều nguồn vốn, Chủ đầu tư có nhiều dự án phải đăng ký sử dụng nhiều TK tương ứng, KBNN ghi rõ số và tên tài khoản trên Bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết), KBNN hạch toán, ghi số tài khoản chi ngân sách theo chứng từ thực tế phát sinh: Thực chi, tạm ứng, ứng trước…

 

              KHO BẠC NHÀ NƯỚC:

              PHÒNG (BỘ PHẬN):

 

 

Mẫu số: 03/MTK

 

PHIẾU GIAO NHẬN

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

Kho bạc Nhà nước nhận Hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản của đơn vị chi tiết theo nội dung:

 

Tên đơn vị Loại tài khoản đăng ký sử dụng Mã cấp NS Mã ĐVQHNS

(Mã ĐVGD VỚI KB)/

Mã chủ đầu tư

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ gồm có:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày KBNN nhận đủ hồ sơ: …/…/…

 

           Bên giao (khách hàng)                                                       Bên nhận (KBNN)

       (ký và ghi rõ họ tên)                                                          (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu số: 06a/MTK

BẢNG KÊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CHI TIẾT

(Sử dụng trong trường hợp đơn vị giao dịch có nhiều nguồn kinh phí, Chủ đầu tư có nhiều dự án, dự án từ nhiều nguồn vốn thuộc nhiều cấp ngân sách đối với tài khoản dự toán)

 

STT Phần ghi của đơn vị giao dịch Phần ghi của KBNN Có giá trị đến ngày
Đơn vị đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết: KBNN đồng ý theo yêu cầu của đơn vị:
Tài khoản dự toán: Tài khoản dự toán:  
  1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA………………… ……………………………………………… Nguồn (1)……thuộc cấp NS……………….  ………………………………………………

Nội dung giao dịch:…..……………………

…………………………………………….

1.1. Số tài khoản  (2)…………..

………………………………..

 

 

 

 

 

1.2. Mã ĐVQHNS/Mã DA………………… ………………………………………………………

Nguồn (1)……thuộc cấp NS……………… ………………………………………………………

Nội dung giao dịch:……………………………

………………………………………………

 

1.2. Số tài khoản  (2)…………..

…………………………………

 

 

 

 

 

…………, ngày……. tháng……. năm ……..

             Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

                                         Kho bạc Nhà nước

   Trưởng phòng(bộ phận) Kế toán                   Giám đốc

                                                                (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Lưu ý:

  (1): Ghi rõ nguồn vốn đầu tư, nguồn kinh phí tự chủ/Không tự chủ/…

 (2): Ghi mã tài khoản dự toán -Mã cấp NS-Mã ĐVQHNS

 

Mẫu số: 06b/MTK

BẢNG KÊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CHI TIẾT

(Sử dụng trong trường hợp đơn vị giao dịch theo dõi chi tiết từng dự án, từng nguồn phải thu, phải trả đối với tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi)

 

STT Phần ghi của đơn vị giao dịch Phần ghi của KBNN Có giá trị đến ngày
Đơn vị đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết: KBNN đồng ý theo yêu cầu của đơn vị:
Tài khoản tiền gửi,có tính chất tiền gửi Tài khoản tiền gửi, có tính chất tiền gửi:  
1 1.1.Mã ĐVQHNS/ Mã DA (1)…………

thuộc cấp NS (2)…………Mã CTMTDA và HT chi tiết (3)……. …………………….

Nội dung giao dịch (4): …………………

1.1. Số tài khoản (5):………………..

…………………………………..

2 1.2.Mã ĐVQHNS/ Mã DA (1)………

thuộc cấp NS (2)……………… Mã CTMTDA và HT chi tiết (3)……. …

Nội dung giao dịch (4): ………………..

1.2. Số tài khoản (5):…………

 

   

 

…………, ngày……. tháng……. năm ……..

             Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

                                         Kho bạc Nhà nước

   Trưởng phòng(bộ phận) Kế toán                   Giám đốc

                                                                (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Lưu ý:

  (1): Ghi rõ từng Mã ĐVQHNS/ Mã DA

 (2): Ghi rõ Mã cấp NS tương ứng

 (3): Ghi rõ từng Mã CTMTDA và HT chi tiết (nếu có)

(4): Ghi rõ nội dung giao dịch tài khoản

(5): Ghi mã tài khoản – Mã cấp NS – Mã CTMTDA và HT chi tiết (nếu có)

 

 

Rate this post
Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee