HomeKiến ThứcMẫu giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký mới...

Mẫu giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký mới nhất 2018

Mẫu giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký là giấy đề nghị sử dụng cho trường hợp đơn vị có thay đổi về hồ sơ pháp lý hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký được ban hành kèm theo Thông tư số 133/2017/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Theo thông tư 09/2011/TT-BCT quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số đã nêu rõ các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Công thương, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổ chức, cá nhân khác lựa chọn sử dụng dịch vụ chữ ký số của Bộ Công thương trong các hoạt động giao dịch điện tử do Bộ Công thương tổ chức đều phải tuân thủ theo những quy định của thông tư trên.

Nếu cá nhân, doanh nghiệp muốn thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký thì chuẩn bị hồ sơ theo thông tư số 133/2017/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (có hiệu lực từ ngày 01/02/2018), cụ thể như sau:

Sau khi điền các nội dung vào mẫu giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ và các giấy tờ liên quan, đơn vị giao dịch sử dụng tài khoản đăng nhập để truy cập vào Trang thông tin dịch vụ công của KBNN và thực hiện quét (scan) hồ sơ đăng ký sử dụng bổ sung tài khoản hoặc thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký theo quy định tại Thông tư số 61/2014/TT-BTC (đã được ký và đóng dấu) để chuyển đổi các hồ sơ giấy thành tệp tin điện tử (file) theo định dạng “.pdf”; sau đó, gửi KBNN nơi đơn vị giao dịch qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN.

Sau khi đơn vị giao dịch hoàn thành thủ tục gửi hồ sơ tại Trang thông tin dịch vụ công của KBNN theo quy định tại Điểm a Khoản này, Trang thông tin dịch vụ công của KBNN tự động kiểm tra và xử lý theo quy trình tương tự nêu tại Điểm b Khoản 3 Điều 13 Thông tư này.

Để thủ tục được nhanh chóng và chính xác, cá nhân, doanh nghiệp cần tìm hiểu kĩ về khâu chuẩn bị hồ sơ, trong đó có mẫu đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký. Nếu quý vị có những thắc mắc về các mẫu giấy thay đổi có thể tham khảo và tải ngay để việc thay đổi trở nên dễ dàng hơn.

Mẫu số: 02/MTK

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ

(Sử dụng cho trường hợp đơn vị có thay đổi về hồ sơ pháp lý hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký)

                                                                                                      Mã số hồ sơ: (1) ………………

             

Kính gửi Kho bạc Nhà nước:……………………………………………………………………………………….

Tên đơn vị: (2)…………………..…………………………………….…Mã ĐVQHNS:…………………………

QĐ thành lập số: (3)………Do cơ quan:(4)…………………..…….Cấp Ngày/tháng/năm : (5)…………………….

Tên cơ quan cấp trên: ………………………………………………………………………………………………

Họ và tên Chủ tài khoản: ……………………………… ………………………………………………………………..

CMND số:………………………………………..Cấp: ngày/tháng/năm……..…Nơi cấp………………………..

QĐ bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản số……….……….….… Ngày/tháng/năm……………………………………..

Họ và tên Kế toán trưởng: ……………………………… ………………………………………………………………

QĐ bổ nhiệm chức vụ của Kế toán trưởng ……….……….….… Ngày/tháng/năm………………………………………

Thay đổi này áp dụng đối với tài khoản: (6)….………………..……… ……………………………………………….

Lý do thay đổi: (7)…………………………………………………………………………………………….

Mẫu dấu, mẫu chữ ký:

Chữ ký thứ nhất

(01 Chủ tài khoản và 03 người được ủy quyền)

Chữ ký thứ hai

(01 Kế toán trưởng và 02 người được ủy quyền)

Chủ tài khoản

Họ tên: …………………….

Chức vụ: …………………..                                   

 

1 ………………………………

2 ……………………………..

Kế toán trưởng

Họ tên:………………………

 

1 ………………………………

2 ………………………………

Người được uỷ quyền

Họ tên: …………………….

Chức vụ: …………………..                                   

 

1 ………………………………

2 ………………………………

Người được uỷ quyền

Họ tên: …………………….

Chức vụ: …………………..                                   

 

1 ………………………………

2 ………………………………

Người được uỷ quyền

Họ tên: …………………….

Chức vụ: …………………..                                   

 

1 ………………………………

2 ………………………………

Người được uỷ quyền

Họ tên: …………………….

Chức vụ: …………………..                                   

 

1 ………………………………

2 ………………………………

Người được uỷ quyền

Họ tên: …………………….

Chức vụ: …………………..                                   

 

1 ………………………………

2 ………………………………

  Mẫu dấu:             (1)                                           (2)

 Mẫu chữ ký số (1) và (2) của người ký chữ ký thứ nhất và người ký chữ ký thứ hai phải giống nhau.

…………, ngày……. tháng……. năm ……..

            Chủ tài khoản

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

                                                                   

DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kho bạc Nhà nước đồng ý theo yêu cầu đăng ký sử dụng tài khoản của đơn vị:

Số tài khoản:(8)……….…………………Tên tài khoản:(9)……………………………………………………

Ngày bắt đầu hoạt động:……………………………..Có giá trị đến ngày:……………………………………….

Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy định.

                                                                                                                                      Duyệt y

Trưởng phòng (bộ phận) Kế toán                         …………, ngày……. tháng……. năm ……..

 (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                  Giám đốc

                                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Lưu ý:

(1): KBNN ghi theo Mã hồ sơ lần đầu của đơn vị

(2): ghi theo mẫu dấu đăng ký

(3) (4) (5): Ghi số quyết định, tên cơ quan ra quyết định, ngày/tháng/năm của quyết định

(6): Nếu đơn vị có nhiều nguồn vốn, chủ đầu tư có nhiều dự án sự thay đổi áp dụng đối với nhiều TK tương ứng,  sử dụng Bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết

(7): Ghi rõ nội dung thay đổi do thay đổi hồ sơ, mẫu dấu, mẫu chữ ký thứ nhất, mẫu chữ ký thứ hai

(8) (9): Đối với TK dự toán ghi theo mã tài khoản dự toán TK 95x (nếu đơn vị có nhiều nguồn vốn, Chủ đầu tư có nhiều dự án phải đăng ký sử dụng nhiều TK tương ứng, KBNN ghi rõ số và tên tài khoản trên Bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết), KBNN hạch toán, ghi số tài khoản chi ngân sách theo chứng từ thực tế phát sinh: Thực chi, tạm ứng, ứng trước…

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee