Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế bộ tài chính mới nhất

Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế bộ tài chính mới nhất: Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế là một mẫu văn bản thông báo được các đơn vị doanh nghiệp soạn thảo, lập ra và gửi tới văn phòng đăng ký hình thức, dịch vụ kinh doanh để thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế. Mẫu thông báo này sẽ nêu rõ thông tin về doanh nghiệp, nội dung được đăng ký để thay đổi thông tin. Bạn có thể tham khảo một cách chi tiết về mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế ngay sau đây.

Cách thức thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện cho doanh nghieejo theo ủy quyền nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (thành phố) nơi doanh nghiệp hiện tại đang đặt trụ sở chính hoặc có thể nộp hồ sơ qua mạng điện tử với thành phần hồ sơ bao gồm:

– Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế kèm theo nội dung thông báo.

– Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính hiện tại, mã số doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp kèm theo ngày giờ được cấp hay các loại giấy tờ khác tương đương đối với doanh nghiệp.

– Nội dung về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Trong trường hợp mà doanh nghiệp cần thay đổi thông tin đăng ký thuế mà không cần phải thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hiện tại thì doanh nghiệp sẽ gửi thông báo đến văn phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (thành phố) nơi doanh nghiệp hiện tại đang đặt trụ sở chính.

TÊN DOANH NGHIỆP
———
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: …………………… ………., ngày….tháng…..năm…..

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố                              

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:……………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):       

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau1:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng:

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………….

Họ và tên Kế toán trưởng:………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………….

2 Địa chỉ nhận thông báo thuế:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:…………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh:…………………………………………….

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………….. Fax:…………………………….

Email:………………………………………………………………………………………………………

3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập  
Hạch toán phụ thuộc  
4 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5 Tổng số lao động:……………………………………………………………………………………..
6 Đăng ký xuất khẩu:……………………………………………………………………………………
7 Tài khoản ngân hàng, kho bạc:

Tài khoản ngân hàng:…………………………………………………………………………………

Tài khoản kho bạc:…………………………………………………………………………………….

8 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng  
Tiêu thụ đặc biệt  
Thuế xuất, nhập khẩu  
Tài nguyên  
Thu nhập doanh nghiệp  
Môn bài  
Tiền thuê đất  
Phí, lệ phí  
Thu nhập cá nhân  
Khác  
9 Ngành, nghề kinh doanh chính2:………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

1 Chỉ kê khai những thông tin dự kiến thay đổi

2 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký hoặc dự kiến đăng ký bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính.

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ đính kèm:
– …………………..
– ………………….
– ………………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Rate this post

Có thể bạn quan tâm

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Rate this post