Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao 2018

Do tính chất nguy hiểm của súng đạn hay các loại công cụ hỗ trợ nên việc sử dụng những công cụ hỗ trợ này cần phải tuân thủ theo những điều kiện hay những thủ tục nhất định theo quy định hiện hành của pháp luật. Chính vì thế mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao được xem là thủ tục cần thiết trước khi sử dụng những loại trang thiết bị như vậy. Cùng tham khảo về mẫu văn bản đề nghị này ngay dưới đây.

Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao

Theo pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ban hành ngày 30/6/2011 về việc quản lý sử dụng vũ khí, và công cụ hỗ trợ thì mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao sẽ đa phần dành cho các thương nhân gửi lên Bộ Công Thương và gửi đề nghị Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao theo quy định được ban hành tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (hiện nay là Bộ Công Thương).

Trong văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao này người làm đơn cần phải nêu một cách chi tiết về tên hàng, đơn vị tính kèm theo số lượng, thời gian dự kiến làm thủ tục nhập khẩu súng, đạn thể thao sau đó ký ghi rõ họ tên.

Tham khảo thêm mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao này tại đây:

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU SÚNG, ĐẠN THỂ THAO

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng  03 năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

———————————

TÊN THƯƠNG NHÂN

————————–

Số :…………………….

V/v: cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

…, ngày … tháng … năm …

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

– Tên thương nhân:……………………………………….

– Địa chỉ:……………………………………………………..

– Điện thoại:……………………….    Fax:…………………..

– GCNĐK kinh doanh/GCNĐK doanh nghiệp/GCN đầu tư số: ……………..

Đề nghị Bộ Công Thương cấp Giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và Thông tư số     /2011/TT-BCT ngày     tháng    năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, chi tiết về lô hàng như sau:

 

STT Tên hàng Đơn vị tính Số lượng
1 …………
2 …………
…………

 

  1. Quyết định phê duyệt kế hoạch nhập khẩu số… ngày… tháng… năm… của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  2. Thời gian dự kiến làm thủ tục nhập khẩu: (Từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm… )
Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

 

Rate this post

Có thể bạn quan tâm

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Rate this post