HomeKiến ThứcMẫu văn bản nhận tài sản thừa kế, phân chia mới nhất...

Mẫu văn bản nhận tài sản thừa kế, phân chia mới nhất 2018

Mẫu văn bản nhận tài sản thừa kế, phân chia mới nhất 2018: Quyền thừa kế và quyền để lại thừa kế là một trong những quyền cơ bản của công dân được pháp luật bảo hộ. Tuy nhiên, do phong tục tập quán, tình cảm gia đình đã làm không ít người bỏ qua quyền thừa kế và quyền được để lại thừa kế. Bên cạnh đó cũng có những trường hợp người để lại thừa kế đã lập di chúc nhưng do chưa hiểu các quy định pháp luật thừa kế nên di chúc đó không phù hợp với quy định pháp luật, khiến những người thừa kế phải giải quyết tranh chấp bằng pháp luật, làm mất đi tình cảm gia đình.

Thừa kế theo pháp luật là Thừa thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Thừa kế theo pháp luật xảy ra khi người chết không để lại di chúc, đó có thể là chết đột ngột hoặc người chết không làm di chúc trước khi chết. Đối với thừa kế theo pháp luật sẽ không có sự thể hiện ý chí của một ai ở đây cả. Mọi người đều có quyền ngang nhau trong việc hưởng di sản thừa kế, không phải người này có nhiều di sản hơn người kia trong một hàng thừa kế mà tất cả được “cào” bằng nhau và ai cũng có phần và không có sự so sánh thiệt hơn ở đây.

Thừa kế gồm có thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Thừa kế theo di chúc là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi họ còn sống. Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Khi bạn sẵn sàng cho những tranh chấp về thừa kế tài sản, bạn nên chuẩn bị sẵn cho mình những văn bản nhận tài sản thừa kế và tìm hiểu đầy đủ các thông tin liên quan đến văn bản nhận tài sản thừa kế.

Trường hợp không tranh chấp và đã có sẵn những tài sản thuộc về bạn, hãy tham khảo những mẫu văn bản nhận tài sản thừa kế đúng theo quy định của pháp luật để tránh mất thời gian.

Mẫu số 59/VBN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

Tôi là (3):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà ………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

chết ngày ………../………./……….. theo Giấy chứng tử số …………………………………………..

do Uỷ ban nhân dân  …………………………………………………………………………………………..

cấp ngày ………/…………/…………. Tôi xin nhận tài sản thừa kế của ông/bà ………………………………………………………………………… để lại như sau (8):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan:

– Những thông tin đã ghi trong Văn bản nhận tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

– Ngoài tôi ra, ông/bà …………………………………………………………………………. không còn người thừa kế nào khác.

 

Người nhận tài sản thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee