HomeKiến ThứcTải bảng ký hiệu biển số xe ô tô, mô tô của...

Tải bảng ký hiệu biển số xe ô tô, mô tô của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Tải bảng ký hiệu biển số xe ô tô, mô tô của tổ chức, cá nhân nước ngoài: Gần như ngay từ khi những chiếc xe hơi đầu tiên xuất hiện, các nhà hoạch định giao thông đã nghĩ ra phương thức để quản lý nó. Một trong những cách hiệu quả nhất là quản lý thông qua biển số, có tuổi đời còn cao hơn rất nhiều các hãng xe danh tiếng ngày nay. Thông thường biển số được dùng trong suốt thời gian sử dụng của xe, nhưng ở những nơi có lượng xe quá lớn, các nhà chức trách sẽ gắn lên biển số hai thông tin về tháng và năm làm đăng ký. Căn cứ theo đó, chủ xe có trách nhiệm sau khoảng thời gian nhất định (thường là 6 năm) đến trình diện cơ quan hữu quan để thay biển số mới.

Biển số xe được làm bằng hợp kim nhôm sắt, có dạng hình chữ nhật hoặc hơi vuông, trên đó có in những con số và chữ cho biết: Vùng và địa phương quản lý, các con số cụ thể khi tra trên máy tính còn cho biết danh tính người chủ hay đơn vị đã mua nó, thời gian mua nó phục vụ cho công tác an ninh… Đặc biệt trên đó còn có hình quốc huy dập nổi của Việt Nam.

Mỗi Ký hiệu biển số xe ô tô, mô tô của tổ chức, cá nhân đều mang ý nghĩa khác nhau. Riêng với số xe ô tô, mô tô của tổ chức, cá nhân nước ngoài sẽ có ký hiệu khác nhau.  Thực tế, các kí tự này đều được quy định trong Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 Bộ Công an đã ban hành. Thông tư này quy định về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số, hiệu biển số xe ô tô, mô tô của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định về đăng ký xe (phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) có hiệu lực thi hành từ 1/6/2014, biển số xe ô tô, mô tô đăng ký tại Hà Nội gồm các ký hiệu 29, 30, 31, 32, 33 và 40; tại TP.HCM gồm các mã số 41 và từ 50- 59; Đồng Nai là 39 và 60; Hải Phòng 15-16… Còn các địa phương khác vẫn giữ nguyên một mã ký hiệu biển số như hiện nay. Ký hiệu biển số xe ô tô, mô tô của tổ chức, cá nhân nước ngoài có những điểm riêng như về chữ số, con số. Để tìm hiểu rõ hơn mời bạn theo dõi những Ký hiệu biển số xe ô tô, mô tô của tổ chức, cá nhân nước ngoài mà chúng tôi chia sẻ.

Phô lôc sè 02

ký hiÖu biÓn sè xe « t«, m« t«

cña tæ chøc, c¸ nh©n  n­íc ngoµi

  (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ sè 06/2009/TT-BCA-C11

ngµy 11/ 3/ 2009 cña Bé C«ng an)

TT Tªn n­íc Ký hiÖu
1 ¸o 001 –  005
2 An ba ni 006 – 010
3 Anh vµ b¾c Ailen 011 –  015
4 Ai  cËp 016 –  020
5 A ZEC bai zan 021 –  025
6 Ên ®é 026 – 030
7 ¨ng g« la 031 – 035
8 Ap ga ni xtan 036 – 040
9 an giª ri 041 –  045
10 Ac hen ti na 046 – 050
11 ¸c mª ni a 051 – 055
12 Ai x¬ len 056 – 060
13 061 – 065
14 Ba lan 066 – 070
15 Bå ®µo nha 071 – 075
16 Bun ga ri 076 – 080
17 Buèc ki  na pha x« 081 – 085
18 Bra xin 086 – 090
19 B¨ng la ®Ðt 091 – 095
20 Bª la rót 096 – 100
21 B« li vi a 101 – 105
22 Bª nanh 106 – 110
23 Bru n©y 111 – 115
24 Bu run ®i 116 – 120
25 Cu ba 121 – 125
26 Cèt ®i voa 126 – 130
27 C«ng g« (brazaville-i ) 131 – 135
28 C«ng g« (da-i-a ) 136 – 140
29 Chi lª 141 – 145
30 C« l«m bi a 146 – 150
31 Ca m¬ run 151 – 155
32 Ca na da 156 – 160
33 C« oÐt 161 – 165
34 Cam pu chia 166 – 170
35 C­  r¬  g­  xtan 171 – 175
36 Ca ta 176 – 180
37 C¸p ve 181 – 185
38 Cèt xta ri ca 186 – 190
39 §øc 191 – 195
40 D¨m bi a 196 – 200
41 Dim ba bu ª 201 – 205
42 §an m¹ch 206 – 210
43 £ cu a ®o 211 – 215
44 £ ri t¬ rª 216 – 220
45 £ti  « pia 221 – 225
46 Ex t« nia 226 – 230
47 Guyana 231 – 235
48 Ga b«ng 236 – 240
49 G¨m bi a 241 – 245
50 Gi bu ti 246 – 250
51 Gru di a 251 – 255
52 Gioãc ®a ni 256 – 260
53 Ghi nª 261 – 265
54 Ga na 266 – 270
55 Ghi nª bÝt xao 271 – 275
56 Grª na ®a 276 – 280
57 Ghi nª xÝch ®¹o 281 – 285
58 Goa tª ma la 286 – 290
59 Hung ga ri 291 – 295
60 Hoa kú 296 – 300
61 Hµ lan 301 – 305
62 Hy l¹p 306 – 310
63 Ha mai ca 311 – 315
64 In ®« nª xia 316 – 320
65 I ran 321 – 325
66 I r¾c 326 – 330
67 I ta li a 331 – 335
68 ixraen 336 – 340
69 ka d¾c tan 341 – 345
70 lµo 346 – 350
71 li b¨ng 351 – 355
72 li bi 356 – 360
73 luc x¨m bua 361 – 365
74 lÝt va 366 – 370
75 l¸t vi a 371 – 375
76 my an ma 376 – 380
77 m«ng cæ 381 – 385
78 m« d¨m bÝch 386 – 390
79 ma ®a gat xca 391 – 395
80 m«n ®« va 396 – 400
81 man ®i v¬ 401 – 405
82 mª hi c« 406 – 410
83 ma li 411 – 415
84 ma lay xi a 416 – 420
85 ma rèc 421 – 425
86 m« ri ta ni 426 – 430

 

87 man ta 431 – 435
88 mac xan 436 – 440
89 nga 441 – 445
90 nhËt b¶n 446  – 450
91 ni ca ra goa 451 – 455
92 niu di l©n 456 – 460
93 ni giª 461 – 465
94 ni giª ri a 466 – 470
95 na mi bi a 471 – 475
96 nª pan 476 – 480
97 nam phi 481 – 485
98 nam t­ 486 – 490
99 na uy 491 – 495
100 « man 496 – 500
101 « xt¬ r©y lia 501 – 505
102 ph¸p 506 – 510
103 phi ga 511 – 515
104 pa ki xtan 516 – 520
105 phÇn lan 521 – 525
106 phi lip pin 526 – 530
107 pa le xtin 531 – 535
108 pa na ma 536 – 540
109 pa pua niu ghi nª 541 – 545
110 tæ chøc quèc tÕ 546 – 550
111 ru an ®a 551 – 555
112 ru ma ni 556 – 560
113 s¸t 561 – 565
114 sÐc 566 – 570
115 sÝp 571 – 575
116 t©y ban nha 576 – 580
117 thuþ ®iÓn 581 – 585
118 tan da ni a 586 – 590
119 t« g« 591 – 595
120 t¸t gi  ki  xtan 596 – 600
121 trung hoa 601 – 605
122 th¸i lan 606 – 610
123 tuèc mª ni xtan 611 – 615
124 tuy ni di 616 – 620
125 thæ nhÜ kú 621 – 625
126 thuþ sü 626 – 630
127 triÒu tiªn 631 – 635
128 hµn quèc 636 – 640
129 tiÓu v­¬ng quèc ¶ rËp 641 – 645
130 t©y xa moa 646 – 650
131 u crai na 651 – 655
132 u d¬ bª ki xtan 656 – 660

 

133 u gan ®a 661 – 665
134 u ru goay 666 – 670
135 va nu a tu 671  – 675
136 vª nª zu ª la 676 – 680
137 xu ®¨ng 681 – 685
138 xi ª ra lª «n 686 – 690
139 xinh ga po 691 – 695
140 xri lan ca 696 – 700
141 x« ma li 701 – 705
142 xª nª gan 706 – 710
143 xy ri 711 – 715
144 xa ra uy 716 – 720
145 x©y sen 721 – 725
146 xao t« mª vµ prin xi pe 726 – 730
147 xl« va kia 731 – 735
148 y ª men 736 – 740
149 c«ng quèc liechtenstein 741 – 745
150 hång k«ng 746 – 750
151 ®µi loan 885 – 890
152 ®«ng ti mo 751 – 755
153 ph¸i ®oµn uû ban ch©u ©u (EU) 756 – 760
154 Ả RẬP Xª ÚT 761 – 765
           

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee