HomeKiến ThứcMẫu thư mời thầu chỉ định mới nhất 2018 dành cho doanh...

Mẫu thư mời thầu chỉ định mới nhất 2018 dành cho doanh nghiệp

Mẫu thư mời thầu chỉ định mới nhất 2018 dành cho doanh nghiệp: Đấu thầu là một quá trình chủ đầu tư lựa chọn được một nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình theo quy định của luật pháp. Đấu thầu sẽ có bên mời thầu và bên đấu thầu. Vì vậy, thư mời thầu là thủ tục không thể thiếu.

Trong nền kinh tế thị trường, người mua tổ chức đấu thầu để các nhà thầu cạnh tranh nhau. Mục tiêu của người mua là có được hàng hóa và dịch vụ thỏa mãn các yêu cầu của mình về kỹ thuật, chất lượng và chi phí thấp nhất. Mục đích của nhà thầu là giành được quyền cung cấp hàng hóa dịch vụ đó với giá đủ bù đắp các chi phí đầu vào và đảm bảo mức lợi nhuận cao nhất có thể.

Căn cứ vào Điều 4 Luật đấu thầu 2013: Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

– Chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn

– Đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên;

– Đơn vị mua sắm tập trung;

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức trực thuộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn.

Hồ sơ mời thầu trong hoạt động xây dựng là tài liệu do chủ đầu tư lập và phát hành cho nhà thầu để làm căn cứ chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Chủ đầu tư có thể giao cho đơn vị chuyên môn trực thuộc hoặc thuê tổ chức, cá nhân lập hồ sơ mời thầu.

Nội dung hồ sơ mời thầu gồm:

  • Thư mời thầu
  • Thông tin về gói thầu
  • Các yêu cầu nhà thầu kê khai, đề xuất
  • Chỉ dẫn đối với nhà thầu.

Hồ sơ mời thầu do người quyết định đầu tư phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt và chỉ sử dụng cho một lần trong đấu thầu. Hồ sơ mời thầu áp dụng cho đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; trường hợp chỉ định thầu chủ đầu tư không lập Hồ sơ mời thầu mà chỉ lập hồ sơ yêu cầu.

Trong thư mời thầu, chủ đầu tư cần ghi cụ thể thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức mở thầu để các nhà đấu thầu nắm bắt rõ thông tin.

MẪU THƯ MỜI THẦU
(Ban hành kèm theo Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ)

MẪU THƯ MỜI THẦU GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

(Áp dụng đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi khi đã xác định được danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu)

…….., ngày …. tháng …. năm …..

Kính gửi: …………. [Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu]

[Ghi tên bên mời thầu] chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản gói thầu [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án [Ghi tên dự án]. [Ghi tên bên mời thầu] xin mời [Ghi tên nhà thầu] tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá là [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng], tại [Ghi địa chỉ bán hồ sơ mời thầu].

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ …… giờ, ngày ….. tháng …. năm ….. đến trước …… giờ, ngày ….. tháng …. năm ….. [Ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến [Ghi địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu] chậm nhất là ……giờ (giờ Việt Nam), ngày …..tháng ….năm….. [Ghi thời điểm đóng thầu].

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào ……giờ (giờ Việt Nam) ngày ….. tháng …. năm ….. tại [Ghi địa điểm mở thầu].

[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện [Ghi tên nhà thầu] tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Bên mời thầu theo địa chỉ [Ghi địa chỉ bên mời thầu], số điện thoại/số fax/địa chỉ e-mail [Ghi số điện thoại/số fax/địa chỉ e-mail của Bên mời thầu].

  [ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU]
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

 

MẪU THƯ MỜI THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP

(Áp dụng trong trường hợp gói thầu đã thực hiện sơ tuyển hoặc đấu thầu hạn chế)

………., ngày…..tháng…. năm….

Kính gửi: [Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu]

[Ghi tên Bên mời thầu] chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản gói thầu [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án [Ghi tên dự án]. [Ghi tên Bên mời thầu] xin mời [Ghi tên nhà thầu] tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá là …… [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng], tại [Ghi địa chỉ bán hồ sơ mời thầu].

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ …… giờ, ngày ….. tháng … năm ….. đến trước …… giờ, ngày ….. tháng … năm ….. [Ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá [Ghi giá trị bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm], chậm nhất là …… giờ (giờ Việt Nam), ngày …. tháng … năm ….. [Ghi thời điểm đóng thầu].

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào …… giờ (giờ Việt Nam), ngày …..tháng ….năm….., tại [Ghi địa điểm mở thầu].

[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện [Ghi tên nhà thầu] tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Bên mời thầu theo địa chỉ [Ghi địa chỉ bên mời thầu], số điện thoại/số fax/địa chỉ e-mail [Ghi số điện thoại/số fax/địa chỉ e-mail của Bên mời thầu].

[ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU]
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

oversizedtee